සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත

  • සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු  අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත
Phone no. Name Designation E mail

037-222-7664 Mr. T.B. Wikramasinghe Assistant Secretary [email protected]

037-222-7665 Mr. B.M. Chandrarathne Accountant [email protected]

Mrs. N.P.D.A.N. Nishshanka Assistant Director [email protected]

Mr. Edward Marshel Sports Director [email protected]

037-222-7666 Ms. H.M. Shiroma Kumuduni Herath Program Assistant (Computer)

037-222-7667 General Number

037-222-7668 General Number

[email protected]
Address
කුරුණෑගල, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 37 222 7664