සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත

  • සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත
Phone no. Name Designation E mail

037-223-1743 Mrs. W.M.R. Wickkramasinghe Management Assistant (Secretary Room)

037-223-1744 Mrs. W.R.R.P. Wijerupa Administrative Officer [email protected]

037-223-1745 General Number

037-223-1746 General Number

037-223-1747 General Number

[email protected]
Address
කුරුණෑගල, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 37 223 1745