සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත - සබරගමුව පළාත

  • සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත - සබරගමුව පළාත
Phone no. Name Designation E mail

045-346-1530 Mr. A.M.R.S.A. Adhikari Assistant Secretary (Administration) [email protected]

045-346-1531 Ms. G. Sithara Madhawi Munidasa Program Assistant

045-346-1532 Ms. M.A.N. Priyadarshani Program Assistant

045-346-1533 General Number

045-346-1534 General Number

[email protected]
Address
රත්නපුරය, , , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 45 346 1530