ආයුර්වේද මහ රෝහල

  • ආයුර්වේද මහ රෝහල
Address
325, ආචාර්ය එන් එම් පෙරේරා මාවත රාජගිරිය, කොළඹ 08, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 269 5855