විලා අස්මාර

  • විලා අස්මාර
No of Rooms. 3 Rooms
Airport Transfer Available Yes
Address
842, ගාලු පාර, ටැපල්, හබරාදූව, 80630, , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
94 917423300/1
Fax
94 912250561