අනුරාධපුරයෙහි අැති නවාතැන්RSS

ලේක්සයිඩ් හොටෙල්

අනුරාධපුර, ,

30, Wasaladaththa Mawatha, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 3111
ලේක් වේව් හොටෙල්

522/31, වැව පාර, II අදියර, ,

Telephone+94 25 377 2525
ලේක්විව් ගාර්ඩ්ස් හොටෙල්

නුවර පාර, කුරුන්දකුලම, ,

Telephone+94 25 324 1641
ලේක්විව්

4 / සී / 4, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, නව නගරය, ,

Telephone+94 25 222 159
හොටෙල් රන්දිය

අනුරාධපුර, ,

394/19 A , Muditha Mawatha, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 2868
හොටෙල් නවෝදා

100 වැනි සැතපුම් කණුව, පූනව, ,

Telephone+94 77 342 4480
හොටෙල් දුල්‍යානා

488/18, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත, ,

Telephone+94 25 493 2290
හොටෙල් දර්ශන

අනුරාධපුර පාර, ,

Telephone+94 25 226 6696
හොටෙල් බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට්

මිහින්තලේ පාර, කන්නටිය, ,

Telephone+94 25 226 6159
ගගුල සංචාරක නිකේතනය

51G / ජී / 12, ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 25 222 3236
ගල්වේ මිරිදිය ලොජ්

අනුරාධපුර, ,

Wasaladaththa Mawatha, Anuradhapura

Telephone+94 25 222 2112
ඊ එස් හොලිඩේ නිකේතනය

අනුරාධපුර, ,

Telephone+94 77 361 3114
E-mail
කෙටේජ් ටුවරිස්ට් රෙස්ට්

388/38, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, ,

Telephone+94 25 223 5363
සෙලාන් ලොජ්

4/2, හරිස්චන්ද්‍ර මාවත, ,

Telephone+94 25 223 5114
ජේiසාමි හොටෙල් - අනුරාධපුර

අංක 85/564, විශ්ව විද්‍යාල චතුරස්‍රය, ,

Telephone+94 25 226 6864
හැපි ලියෝනි හොටෙල්

අනුරාධපුර, ,

329/6, Mihintale Road, (Off Mahinda College), Anuradhapura

Telephone+94 25 492 6415
ඩී පාර්ක් ටුවරිස්ට් ඇන්ඩ් පවුල රෙස්ට්

අනුරාධපුර, ,

No 74/10, Niwanthakachethiya Mawatha, Anuradhapura

Telephone+94 25 223 5786
රිවර් ගාර්ඩ්න් හොටෙල් - අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

122, Srawasthipura Road, Thimbirikadawala, Anuradhapura

Telephone+94 25 498 1580
ප්ලැටිනම් රිසෝට් - අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

New Kandy Road, Nelunkulama, Anuradhapura

Telephone+94 25 562 8846
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website