බදුල්ලෙහි අැති නවාතැන්RSS

දුන්හිඳ ෆෝල්ස් ඉන් (පුද්) සමාගම

35/10, බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Telephone+94 55 222 3028
වැලිගම ගෙස්ට් ඉන්

බදුල්ල, ,

2/297, Passara Road, Viharagoda, Badulla

Telephone+94 55 222 2117
තිලිනගෙස්ට් - බදුල්ල

06, පහල කිංග්ස් වීදිය, ,

Telephone+94 55 222 3736
හොටෙල් සනස්ටා (පුද්) සමාගම

පස්සර පාර, ,

576, Industrial Park 2nd Mile Post, Passara Road, Badulla

Telephone+94 55 355 3535
ග්‍රීන් වුඩ්ස් හොලිඩේ ඉන්

301, බණ්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 55 223 1358
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website