දඹුල්ලෙ හි අැති නවාතැන්: All Listings RSS

Filter listings...
අරිකා - දඹුල්ල

වුවක්අත්තවල පාර, 40 වැනි සැතපුම් කණුව පසුකර, මාතලේ පාර, ,

Telephone+94 66 493 5045
ඒන්ෂන්ට් විලා

2 වැනි සැතපුම් කණුව, සීගිරිය පාර, ගලකටුව, කිඹිස්ස, ,

Telephone+94 77 630 2070
චනාරා හෝටලය

හයිවෙි පාර්ක් , කන්ඩලම පාර, ,

www.chanarakandamahotel.com

Telephone+94 66 492 8961
ජෙට්වින්ග් විල් උයන

සීගිරිය,

www.jetwinghotels.com/jetwingviluyana

Jetwing Vil Uyana Jetwing Vil Uyana is situated among reed beds and paddy fields and over the first man-made lake since the era of Parakramabahu I. Situated in the shadow of the historic rock fortress of Sigiriya, is what Harper?? Bazaar calls the Best E ...

Telephone+94 66 492 3585 / +94 66 492 3586
Fax+94 11 234 5729
E-mail
බනානා රෙස්ට්

164 /, ටී බී තෙන්නකෝන් මාවත, කිඹිස්ස, ,

Telephone+94 66 721 0016
බෝල්ඩර් රංගේ

දඹුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව මොණරවිලයාය, මාතලේ පාර, කිරලගොල්ල, ,

www.boulderrangeresort.com

Telephone+94 66 492 3573
බෝල්ඩර් රංගේ රිසෝට්

6 කේ එම්, මාතලේ පාර, කිරලගොල්ල, ,

Telephone+94 66 492 3573
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website