අැල්ල හි අැති නවාතැන්RSS

ඇල්ල මවුන්ටන් හෙවන්

වැල්ලවාය පාර, ,

Telephone+94 72 479 5902
ඇල්ල හයි ඉන්

ඇල්ල, ,

Telephone+94 72 390 0100
ඇල්ල ගැප් පැනොරාමා

කිතල්ඇල්ල, ,

Telephone+94 57 492 0069
ඊශානිගෙස්ට් ඉන්

ඇල්ල, ,

22/3, Police Station Road, Ambagolla Mawatha, Ella

Telephone+94 57 222 8703
ඩිෆරන්ට් කෝනර්

ඇල්ල හන්දිය, ,

Telephone+94 77 587 6393
කැෆේ චිල්

වැල්ලවාය පාර, ,

Telephone+94 77 180 4020
අරෝරා නිවාඩු නිකේතනය

බන්ඩාරවෙල පාර, ,

Telephone+94 72 810 3668
අම්බියන්ටි

ඇල්ල, ,

Kitalella Road, Ella

Telephone+94 57 222 8867
නයින්ටිඑයිට් අක්‍රස් රෙසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා

පස්සර පාර, ,

www.resort98acres.com

Uva Greenland Estate, Passara Road, Ella

Telephone+94 57 205 0050 / +94 57 205 0051
Fax+94 57 205 0052
E-mail
රාවණා හයිට්ස් - ඇල්ල

ඇල්ල, ,

27/6, Marker Wellawaya Road, Ella

Telephone+94 57 222 8888
හොටෙල් හෙවන් එජ් - ඇල්ල

කිටලැල්ල පාර, කිටලැල්ල, ,

Telephone+94 57 572 0711
හොටෙල් කන්ට්‍රි කම්ෆර්ට්

ඇල්ල 32, පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

Telephone+94 57 222 8532
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website