හයිඩ්‍රාමනි ගාර්මන්ට් (පුද්) සමාගම

  • හයිඩ්‍රාමනි ගාර්මන්ට් (පුද්) සමාගම
Product Range
Knitted and Woven Items, Pants, Trousers, Kids' Items
Address
23 වන මහල,බටහිර කුළුණ, බටහිර කුළුණ, කොළඹ 01, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 779 7000 / +94 11 421 9600
Fax
+94 11 244 6135