ස්වභාවික රබර්RSS

පොලිඩෙක්ස් (පුද්) සමාගම

69, ජයලත් ගොඩනැගිල්ල, 3 වන මහල, නව කැලණි පාලම පාර, ඔරුගොඩවත්ත, ,

Natural Rubber, Latex Rubber

අලි සහෝදරයෝ (පුද්) සමාගම

228, ලෙයාඩ්ස් බ්‍රෝඩ්වෙි, ,

Sheet Rubber, Natural Rubber

Telephone+94 11 233 0207
Fax+94 11 254 1104
E-mail
ඇසොසෙටටි ස්පෙෂලිටි රබර් පුද්ගලික සමාගම

,

www.specialityrubbers.com

Technically Specified Rubber, Crepe Rubber, Natural Rubber

Telephone+94 35 567 9443
Fax+94 35 222 0006
E-mail
ධර්මසිරි හවුස් පුද්ගලික සමාගම

35/7, කදුරුවෙල, ,

www.dthtyres.lk

Natural Rubber, Gaskets, Washers, Seals etc. of Hard Rubber

Telephone+94 27 222 3355
Fax+94 27 222 3276
E-mail
සැමිසන් රබර්ස් ලිමිටඩි

අකුරැස්ස පාර, බොගහගෝඩ, ,

www.dsireclain.com

Natural Rubber, Gaskets, Washers, Seals etc. of Hard Rubber

Telephone+94 91 438 9812
Fax+94 91 222 4322
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website