යුනික් මල්ටි ආර්ටිස්

  • යුනික් මල්ටි ආර්ටිස්
Manufacturers of handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products.

Product Range
handmade batiks, handicrafts, gifts and resin products.

Mr Saliya Samarawickrama
Tel :(94) 77-7797614
Fax :(94) 33-2261934
Email :[email protected]
Address
182, මහනුවර පාර, ඉඹුල්ගොඩ, ගම්පහ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 33-226 4887 / +94 77-779 7614
Fax
+94 33-226 1934