මයියොක්කාRSS

ශ්‍රී  ජයසංඛ

95, ,

Product Description | Vegetables, Manioc, Export Crops

ගන්ග් හෝල්ඩින්ග්ස්

637/12, වජිර හවුස්‌, නුවර පාර, ,

Product Description | Confectionary & Bakery Products, Manioc, Melons & Papayas

Telephone+94 11 291 3149
කල්නර එන්ටර් ප්‍රයිසස්

,

Product Description | Manioc, Vegetables, Melons & Papayas

Fax+94 33 223 2510
E-mail
කැම්රිච් හෝල්ඩිංග්ස් (පුද්) සමාගම

521A, කොළඹ පාර, ,

Product Description | Fruits, Rice & Cereals, Coconut Fresh Nuts, Manioc

Telephone+94 11 235 9122
ගෝබල් ට්‍රෙඩින් මාකටින් පුද්ගලික සමාගම

72/1, කැළනිය ගංගාරාම පාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

Telephone+94 11 248 7024
Fax+94 11 248 7024
E-mail
ගෝබල් ට්‍රෙඩින් කොමිපැණි

කැළණිය ගංගාරාමපාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

Telephone+94 11 248 7024
Fax+94 11 248 7024
E-mail
එමි ආර් එක්ස්පොටිස්

41 මාරවිල පාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website