එළවථRSS

ශාහිල්සප්ලයර්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

we are from noricholai Puththalam sri lanka we can give fresh vegetable in our area farms please contact us thank u. Industry Agriculture in Sri Lanka Products vegetable

ජාතික පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය

40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, ,

www.nldb.gov.lk

The National Livestock Development Board was established in 1973 under the State Agricultural Corporation Act No.11 of 1972.Its field operations commenced on 1974.Government first milk processing plant was installed in 1954 in Narahenpita. "To be the ...

Telephone+94 11 250 1701 / +94 11 250 1702
Fax+94 11 250 2695
E-mail
ලංකා ලොජිස්ටික්ස්

18, පළමු මහල, සුපර් මාකට්, බොරැල්ල, ,

Product Description | Telephone Sets, Audio/Video Equipments & Parts, Jewellery Boxes, Cloth Hangers and Handicraft, Vegetables

Telephone+94 11 268 7300
Fax+94 11 268 7300
E-mail
ගල්ෆ් ඉන්ටර්නැෂනල්

නො. 562/9, පහල බගතලේ පාර, ,

www.gulfinternationalmaritime.com

Product Description | Vegetables, Fruits

Telephone+94 11 255 2541 / +94 11 255 2543 / +94 11 255 2546
Fax+94 11 255 2544
E-mail
කොලික්‍රෝප්ස්

33/15, හේකිත්ත, ,

Product Description | Vegetables, Fruits

රම්යා නැචුරල් එක්ස්පෝට්

81,නෙලිගම, ,

Product Description | Vegetables, Cut Flowers & Foliage

Telephone+94 33 227 3425
Fax+94 33 227 3425
E-mail
නවීෂා එන්ටප්‍රයිසස්

240, බංගසාල වීදිය, ,

Product Description | Vegetables, Fruits

නිඩ්රෝ සප්ලයි (පුද්) සමාගම

129, රීඩ් මාවත, ,

www.nidro-lanka.lk

Product Description | Processed Food, Vegetables

Telephone+94 11 250 2422
Fax+94 11 250 2423
E-mail
නියුට්රි ඉන්ටනැෂනල් ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම,

03, ශාන්ත කිල්ඩා පටුමග, ,

Product Description | Women's or girls' undergarment, stockings, hosiery, nightdresses, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, T-shirts, singlets and vests, Gems, Jewellery, Vegetables

Telephone+94 11 451 5253
ඕකීඩ් එක්ස්පෝට් (පුද්) සමාගම

10, ශ්‍රී මහා බෝධි පාර, ,

www.Orchidexports.biz

Product Description | Vegetables, Processed Food

Telephone+94 11 271 3725
Fax+94 11 273 2011
E-mail
පැරඩයිස් එක්ස්පෝට්

241, ලේක් ඩ්රයිව්, ,

Product Description | Crabs, Vegetables, Desiccated Coconut

ප්‍රියන්කා එන්ටර්පයිසස්

37, ශ්‍රී සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල, ,

Product Description | Vegetables, Books & Printed Matter

Telephone+94 11 280 1140
Fax+94 11 280 4929
ලුවාඩෙක්ස් කන්සියුමර් (පුද්) සමාගම

218/30, ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ පාර, කුරණ, ,

Product Description | Vegetables

Telephone+94 11 572 5186
මර්කස් කමිපැනි

,

Product Description | Frozen Fish, Vegetables, Pineapples

නාදා එක්ස්පෝට්

39/7 ඒ, පොකුණ පාර, හැඳල, ,

Product Description | Vegetables, Fruits

Telephone+94 11 294 7177
එන් එස් එක්ස්පොටි

,

Product Description | Frozen Fish, Products, Vegetables

Telephone+94 11 566 1731
ජේ.පී. ෆ්රෙෂ් ප්‍රොඩක්ට්ස්

197/20, පාඩ්රි පියෝ මාවත, තලදූව, ,

www.jpfreshproducts.com

Product Description | Frozen Fish, Fish Fresh or Chilled, Vegetables

Telephone+94 31 222 1465
Fax+94 31 223 9637
E-mail
කේ.එස්. ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම

494/1, නාවල පාර, ,

Product Description | Air-Condition Machines, Insulated Wires and Cables, Telephone Sets, Audio/Video Equipments & Parts, Refrigerators & Freezers, Confectionary & Bakery Products, Vegetables

Telephone+94 11 288 7135
Fax+94 11 454 7615
කසුන් එන්ටප්‍රයිසස්

54, හෙරලියාවල පාර, ,

Product Description | Footwear, Babies' garments and clothing accessories, Vegetables

Telephone+94 11 270 4867
Fax+94 11 270 5603
E-mail
Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website