රජයේ රෝහල්RSS

කේතුමති රෝහල

කේතුමති රෝහල, ,

Telephone+94 382 231153
කොටලිගොඩ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල, ,

Telephone+94 812 575461
කොළඹ උතුරු මහ රෝහල

කොළඹ උතුරු මහ රෝහල, ,

Telephone+94 112 959261 - 4
ගලගෙදර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල

දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල, ,

Telephone+94 812 461261
ගලහ ග්‍රාමීය රෝහල

ග්‍රාමීය රෝහල, ,

Telephone+94 812 468261
ගල්කිරියාගම රෝහල

ගල්කිරියාගම රෝහල, ,

Telephone+94 252 264997
ගල්නෑව රෝහල

ගල්නෑව රෝහල, ,

Telephone+94 252 269561
ගලිඔය ග්‍රාමීය රෝහල

ග්‍රාමීය රෝහල, ,

Telephone+94 812 310127
ගාල්ල ජාතික රෝහල

ජාතික රෝහල, ,

Telephone+94 912 222261
ගෝනදෙණිය ග්‍රාමීය රෝහල

ග්‍රාමීය රෝහල, ,

Telephone+94 475 673377
ජාතික අක්ෂි රෝහල

ජාතික අක්ෂි රෝහල, වෝඩ් පෙදෙස, ,

National Eye Hospital is the top level tertiary eye care hospital in Sri Lanka. This was established in the era of British government as an Eye and ENT hospital and became "Victoria Memorial Eye Hospital" in 1962.This Hospital now consists of an OPD, 18 w ...

Telephone+94 112 693911 - 5

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website