වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

  • වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ
Asiri Hospital Holdings PLC
No. 181, Kirula Road,
Narahenpita,
Colombo –05,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 452 3300
Fax: +94 11 250 8768
E-mail: [email protected]

The Central Hospital
114, Norris Canal Road,
Colombo 10,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 466 5500
Fax: +94 11 466 5544
[email protected]
Address
‍ෛ, ශ්‍රී ලංකාව, 00500, , ශ්‍රී ලංකාව