වෛද්‍ය පි එන් ජී විජේකොන්

  • වෛද්‍ය පි එන් ජී විජේකොන්
The Central Hospital
114, Norris Canal Road,
Colombo 10,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 466 5500
Fax: +94 11 466 5544
[email protected]

Nawaloka Hospitals PLC
23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha,
Colombo 2,
Sri Lanka.
Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56
Fax: +94 (0) 11 2430393
Email: [email protected]
Website: www.nawaloka.com