වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර

  • වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර
Nawaloka Hospitals PLC
23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha,
Colombo 2,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax: +94 11 243 0393
Email: [email protected]
Website: www.nawaloka.com

The Central Hospital
114, Norris Canal Road,
Colombo 10,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 466 5500
Fax: +94 11 466 5544
[email protected]
Address
කොළඹ 02, කොළඹ 02, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax
+94 11 243 0393