වෛද්‍ය (මහත්මිය) චන්දිම වීරසේකර

Hemas Hospitals
Address
389, මීගමුව පාර, වත්තල, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 788 8888