කුමා ද සිල්වා

  • කුමා ද සිල්වා
Nawaloka Hospitals PLC
23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha,
Colombo 2,
Sri Lanka.
Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax: +94 11 243 0393
Email: [email protected]
Website: www.nawaloka.com

Lanka Hospitals
578,
Elvitigala Mawatha,
Narahenpita,
Colombo 5,
Sri Lanka.
Emergency: 1566
Tel: +94 11 553 0000 / +94 11 543 0000
Fax: +94 11 451 1199
Email: [email protected]
www.lankahospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd
No. 186, Park Road,
Colombo-5,
Sri Lanka.
Phone: +94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205, 24 Hours hotline
Fax: +94 11 537 7751
Email: [email protected]
Web Site:http://www.parkhospitals.com

Healthy Life P Limited
No 10, Deal Place A,
Duplication Road,
Colombo 03.
Sri Lanka.
Tel: +94 11 470 0700 / +94 11 462 8162 / +94 11 462 8165
Fax: +94 11 462 8471
E-mail: [email protected]
Address
කොළඹ 02, කොළඹ 02, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax
+94 11 243 0393