කැකිරිදෙනිය ඉඩමි විකූණුමි

  • කැකිරිදෙනිය ඉඩමි විකූණුමි
Location(s) covered: jaela, negombo,

Property Type: Land

kakirideniya land sale

contact us for better land,better house for better life

Contact details:

Name: janaka kakirideniya
Email: [email protected]
Tel: 0776608145
Telephone
0776608145