City: කොළඹ 01

සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

51 -ඊ, 2 වන මහල, යෝර්ක් වීදිය, ,

www.aviationmin.gov.lk

Telephone011 2 344100
E-mail
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

මිලෝදා, බ්‍රිස්ටල් මාවත,

www.mnpea.gov.lk/web/index.php?lang=si

අරමුණු ආර්ථික සංවර්ධනය සපුරා ගැනීම. දරිද්‍රතාවය තුරන්කිරීම. විරැකියාව තුරන්කිරීම සහ ඌන රැකියා නියුක්තිය අවම කිරීම. දේශීය ඉතුරුම් ඉහළ නැංවීම මගින් ආයෝජන ප්‍ර‍වර්ධනය. ආර්ථික හා සමාජීය යටිතල පහසුකම් ප්‍ර‍වර්ධනය. විදේශීය ආධාර ඉහළ නංවාගැනීම. සාධාරණ වෙළඳ ...

Telephone+94 11 446 1500 / +94 11 232 2867
Fax+94 11 247 3643 / +94 11 233 9732
මුදල් අමාත්‍යාංශය

ලෝටස් මාවත, ,

www.treasury.gov.lk

අපගේ කාර්යයන් පුද්ගලික රාජ්‍ය සහ ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් මැදකාලීන අයවැය රාමුවක් තුළ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කිරිම බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් අණ පනත් සකස් කිරීම (තීරු බදු සහ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද හැර) රාජ්‍ය ආද ...

Telephone+94112484500, +94112484600, +94112484700
E-mail
එච් එස් බී සී

24, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, ,

www.hsbc.lk

Credit Cards - Compare Credit Cards, Premier Credit Card, HSBC Advance Credit Card, HSBC                                  Visa Signature, Platinu ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 251 1611
ඉන්දියානු බැංකුව

57, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, ,

www.indianbank.in/colombo.php

Products and services: Trade Finance and Services: Export and Import Finance LKR and Foreign Currency Documentary Letter of Credit Standby Credit Bank Guarantees Collections Negotiations Bill Discounting. Corporate Banking: Term Loans Loan Syndic ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 244 7163 / +94 11 232 3402-403
Fax+94 11 244 7562
E-mail
පොපේ ඇන්ඩි කමිපැනි

54/2/2, ඹස්ට්‍රෙලියන් ගොඩනැගිල්ල, , , 200

Pope and Company54 2/2 Australian building York street Colombo 01Phone : () ( 011) 2341737

Telephone+94 11 234 1737
ලංකා බැංකුව

1, ලංකා බැංකු චතුරස්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත, ,

web.boc.lk

Personal BOC Current Accounts Ran Kekulu Online Banking Overdraft Facilities Credit Cards Savings Certificates BOC Personal Loan Scheme   Corporate Term Loans Overdrafts Money Market Loans Export Facilities Import Facilities RTGS & ...

Category:බැංකු
Telephone+94-11 244 6790-811
Fax+94-11 232 1160
E-mail
කනගසූරියන් ඇන්ඩ් කොම්පැනි

3 වන මහල, ඕස්ට්රේලියාව, යෝර්ක් ස්ට්‍රීට්, , , , 100

Accountancy Company

Telephone011-2329703, 011-232
කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි

40, යෝර්ක් වීදිය, ,

www.cargillsceylon.com

Telephone+94 11 242 7777
Fax+94 11 233 8704
E-mail
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

30, ජනාධිපති මාවත, ,

www.cbsl.gov.lk

Monetary Policy Economic and Price Stability Monetary Aggregates Monetary Policy Framework Monetary Policy Instruments and Implementation Monetary Policy Committee Dissemination of Information Monetary Policy Consultative Committee Monetary Policy ...

Category:බැංකු
Telephone+94-11 247 7000, 94
E-mail
කනගසූරිය සහ සමාගම

තුනවන මහල ඕස්ට්‍රේලියාව,යෝර්ක් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 9703
සෙලින්කෝ ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම

සෙලින්කෝ හවුස්, ජනාධිපති මාවත, , , , 200

www.ceylinco-insurance.com

" Big or Small Ceylinco Protects Them All " From a solid and innovative start in 1939, Ceylinco Insurance PLC,has faced numerous changes and challenges and has successfully weathered them all. Registered as Ceylinco Insurance PLC in 1987 and commencing bu ...

Telephone(+94) 011 4 702 702
E-mail
කොටගල වැවිලි සමාගම

කොළඹ 01, ,

Kotagala Plantations PLC53 1/1,Sir Baron Jayatilleke MawathaColombo 1 Sri LankaTel:+94 11 2381508-10, 5388388Fax:+94 11 2381513   Annual Turnover: : Over 500 million LKRLegal Form : Public Quoted Limited Liability CompanyStated Capital Issued: : 32 ...

Category:තේ
Telephone+94 11 238 1508-10
Fax+94 11 238 1513
බවර් ඇන්ඩි කමිපැනි පෞද්ගලික සමාගම

අංක 05, ඉහල චිත්තම් පාර, ,

www.baurs.com

Traditionally Baurs has owned and managed tea and coconut plantations. Today the Uva Ben Head tea property in the hills produces tea which is packed for exporting purposes. Baurs has plans to re-enter into plantation management and primary agricultural pr ...

Category:තේ
Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail
අබෙිරත්න ඇන්ඩි කමිපැණි

126/02, වයි එමි බි දෙවැනි මහල, , , 200

ABEYRATNA AND COMPANY126/2/18 2ND FLOOR, Y.M.B.A.BUILDING COLOMBO-01.Tel : (011) 232 6754 Fax : (011) 232 6754 Mobile : E-mail : [email protected]

Telephone011 232 6754
Fax011 232 6754
E-mail
එයාර්ටෙල්

10 වන මහල සහ 11, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, එචිලන් චතුරශ්‍රය, ,

airtel.lk/airtelSL/

Bharti Airtel Lanka is a subsidiary of Bharti Airtel Limited; a global telecommunications company with headquarters in New Delhi, India, currently operating in over 20 countries across Asia and Africa. Bharti Airtel Lanka commenced commercial operations o ...

අළංකාර දේවගේ ප්‍රගීත් මොනහන්ස

කොළඹ 01, ,

Gender: MaleCurrent Occupation: ArtistEducation: 2005 Bachelor of Sculpture, Institute of Aesthetic Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka2000 Painting and Sculptures Course, Benares Hindu University, IndiaExperience: 2010 Assembled Art, in ass. wit ...

Telephone+94 77 735 0502
E-mail
වෝටර්ස්කේප් (කිංග්ස්බරි)

ජනාධිපති මාවත, ,

www.facebook.com/TheKingsbury

Price Range: 1500+ Rupees Directions: It's beside the Kingsbury pool.

Telephone+94 11 242 1221
සෙමොන්දු

කොළඹ 01, ,

semondu.com

Open: 12.00 PM - 3.00 PM and 6.30 PM - 11.00 PM Price Range: 1500+ Rupees Directions: It's the first restaurant on your left as you come in through the main entrance at Dutch hospital (opposite the World Trade Center)

Telephone+94 11 244 1590 / +94 11 244 1591
නයිටින්ගේල්

ගලදාරි, 64, ලෝටස් පාර, ,

A cozy atmosphere to enjoy a sing along, with friends and family. Come by yourself, with a group or a private party. Nightingale"s Karaoke Lounge offers an innovative menu, with a great variety of songs.. Come sing your heart out while you unwind and rela ...

Telephone+94 11 254 4544
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website