උසාවිRSS

වවුනියාව උසාවිය

,

වවුනියාව මහජන අභියාචනා 024-2225193 වවුනියාව දිසා අධිකරණය 024-2222291 වවුනියාව මහාධිකරණය 024-2220293

Telephone+94 24 222 5193
ත‍්‍රිකුණාමලය උසාවිය

,

ත‍්‍රිකුණාමලය දිසා අධිකරණය 026-2222293 ත‍්‍රිකුණාමලය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 026-2222291 ත‍්‍රිකුණාමලය මහාධිකරණය 026-2222086 ත‍්‍රිකුණාමලය මහජන අභියාචනා 026-2222086

Telephone+94 26 222 2293
තඔුත්තේගම උසාවිය

,

තඔුත්තේගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 025-2276271 තඔුත්තේගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය / මහජන අභියාචනා 025-2276271

Telephone+94 25 227 6271
රත්නපුර උසාවිය

,

රත්නපුර දිසා අධිකරණය 045-2222293 රත්නපුර මහාධිකරණය 045-2222177 රත්නපුර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 045-2222291 රත්නපුර මහජන අභියාචනා 045-2223831

Telephone+94 45 222 2293
පුත්තලම උසාවිය

,

පුත්තලම ඒකාබද්ධ උසාවිය 032-2265291 පුත්තලම මහාධිකරණය 032-2265150

Telephone+94 32 226 5150
පොලොන්නරුව උසාවිය

,

පොලොන්නරුව මහාධිකරණය 027-2226514 පොලොන්නරුව දිසා අධිකරණය 027-2222293

Telephone+94 27 222 6514
Image

Stats

There are 29228 listings, 920 categories and 102 owners in our website