මහනුවර උසාවිය

  • මහනුවර උසාවිය
මහනුවර දිසා අධිකරණය
081-2384665

මහනුවර මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා)
081-2385546

මහනුවර මහාධිකරණය
081-2384667, 081-2384668

මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය
081-2384671
Telephone
+94 81 238 4667 / +94 81 238 4668