උසාවි: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
ගම්පහ උසාවිය

,

ගම්පහ මහාධිකරණය 033-2222295,033-2234114 ගම්පහ මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 033-2234249 ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 033-2222291 ගම්පහ දිසා අධිකරණය 033-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 33 222 2295 / +94 33 223 4114
ගල්කිස්ස උසාවිය

,

ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණය 011-2714599 ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 011-2712291

Category:උසාවි
Telephone+94 11 271 4599
තඔුත්තේගම උසාවිය

,

තඔුත්තේගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 025-2276271 තඔුත්තේගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය / මහජන අභියාචනා 025-2276271

Category:උසාවි
Telephone+94 25 227 6271
ත‍්‍රිකුණාමලය උසාවිය

,

ත‍්‍රිකුණාමලය දිසා අධිකරණය 026-2222293 ත‍්‍රිකුණාමලය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 026-2222291 ත‍්‍රිකුණාමලය මහාධිකරණය 026-2222086 ත‍්‍රිකුණාමලය මහජන අභියාචනා 026-2222086

Category:උසාවි
Telephone+94 26 222 2293
නුගේගොඩ උසාවිය

,

නුගේගොඩ දිසා අධිකරණය 011-2809157 නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 011-2852639

Category:උසාවි
Telephone+94 11 280 9157
නුවරඑලිය උසාවිය

,

නුවරඑලිය මහාධිකරණය 052-2222546,052-2222399 නුවරඑලිය ඒකාබද්ධ උසාවිය 052-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 52 222 2546 / +94 52 222 2399
පානදුර උසාවිය

,

පානදුර මහාධිකරණය 038-2232215 පානදුර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 038-2232291 පානදුර දිසා අධිකරණය 038-2232293

Category:උසාවි
Telephone+94 38 223 2215
පුත්තලම උසාවිය

,

පුත්තලම ඒකාබද්ධ උසාවිය 032-2265291 පුත්තලම මහාධිකරණය 032-2265150

Category:උසාවි
Telephone+94 32 226 5150
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website