උසාවි: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
පේදුරු තුඩුව උසාවිය

,

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 021-2263881 පොයින්ට් පෙඩ්රෝ දිසා අධිකරණය 021-2263058

Category:උසාවි
Telephone+94 21 226 3881
පොලොන්නරුව උසාවිය

,

පොලොන්නරුව මහාධිකරණය 027-2226514 පොලොන්නරුව දිසා අධිකරණය 027-2222293

Category:උසාවි
Telephone+94 27 222 6514
බණ්ඩාරවෙල උසාවිය

,

බණ්ඩාරවෙල දිසා අධිකරණය 057-2222291 බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 057-2222821

Category:උසාවි
Telephone+94 57 222 2291
බදුල්ල උසාවිය

,

බදුල්ල දිසා අධිකරණය 057-2245291 බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 055-2222093 බදුල්ල මහාධිකරණය 055-2222293,055-2222443 බදුල්ල මහජන අභියාචනා 055-2224014

Category:උසාවි
Telephone+94 57 224 5291
බලපිටිය උසාවිය

,

බලපිටිය මහාධිකරණය 091-2258578 බලපිටිය දිසා අධිකරණය 091-2258293 බලපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 091-2258291 බලපිටිය මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 065-2224474

Category:උසාවි
Telephone+94 91 225 8578
මඩකලපුව උසාවිය

,

මඩකලපුව මහාධිකරණය 065-2222293 මඩකලපුව මහජන අභියාචනා 065-2224474 මඩකලපුව දිසා අධිකරණය 065-2224474, 065-2222411 මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 065-2225459

Category:උසාවි
Telephone+94 65 222 2293
මතුගම උසාවිය

,

මතුගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 034-2247290 මතුගම දිසා අධිකරණය 034-2247292

Category:උසාවි
Telephone+94 34 224 7290
මහනුවර උසාවිය

,

මහනුවර දිසා අධිකරණය 081-2384665 මහනුවර මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 081-2385546 මහනුවර මහාධිකරණය 081-2384667, 081-2384668 මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 081-2384671

Category:උසාවි
Telephone+94 81 238 4667 / +94 81 238 4668
මාතර උසාවිය

,

මාතර මහජන අභියාචනා 060-2426064 මාතර මහාධිකරණය 041-2222081 මාතර දිසා අධිකරණය 041-2222293 මාතර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 041-2222291

Category:උසාවි
Telephone+94 60 242 6064
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website