උසාවිRSS

පේදුරු තුඩුව උසාවිය

,

පොයින්ට් පෙඩ්රෝ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 021-2263881 පොයින්ට් පෙඩ්රෝ දිසා අධිකරණය 021-2263058

Telephone+94 21 226 3881
පානදුර උසාවිය

,

පානදුර මහාධිකරණය 038-2232215 පානදුර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 038-2232291 පානදුර දිසා අධිකරණය 038-2232293

Telephone+94 38 223 2215
නුවරඑලිය උසාවිය

,

නුවරඑලිය මහාධිකරණය 052-2222546,052-2222399 නුවරඑලිය ඒකාබද්ධ උසාවිය 052-2222293

Telephone+94 52 222 2546 / +94 52 222 2399
නුගේගොඩ උසාවිය

,

නුගේගොඩ දිසා අධිකරණය 011-2809157 නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 011-2852639

Telephone+94 11 280 9157
මීගමුව උසාවිය

,

මීගමුව මහාධිකරණය 031-2222371 මීගමුව දිසා අධිකරණය 031-2222293 මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 031-2222291

Telephone+94 31 222 2371
ගල්කිස්ස උසාවිය

,

ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණය 011-2714599 ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 011-2712291

Telephone+94 11 271 4599
මතුගම උසාවිය

,

මතුගම මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 034-2247290 මතුගම දිසා අධිකරණය 034-2247292

Telephone+94 34 224 7290
මාතර උසාවිය

,

මාතර මහජන අභියාචනා 060-2426064 මාතර මහාධිකරණය 041-2222081 මාතර දිසා අධිකරණය 041-2222293 මාතර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 041-2222291

Telephone+94 60 242 6064
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website