උසාවිRSS

කුරුණැගල උසාවිය

,

කුරුණැගල මහජන අභියාචනා 037-2221114 කුරුණැගල දිසා අධිකරණය 037-2222293, 037-2222193 කුරුණැගල මහාධිකරණය 037-2222574, 037-2222190 කුරුණැගල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 037-2222291

Telephone+94 37 222 2574 / +94 37 222 2190
කුලියාපිටිය උසාවිය

,

කුලියාපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 037-2281291 කුලියාපිටිය දිසා අධිකරණය 037-2281293

Telephone+94 37 228 1291
කෑගල්ල උසාවිය

,

කෑගල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 035-2222291,035-2223885 කෑගල්ල දිසා අධිකරණය 035-2222293 කෑගල්ල මහාධිකරණය 035-2223501 කෑගල්ල මහජන අභියාචනා 035-2222830

Telephone+94 35 222 2291 / +94 35 222 3885
මහනුවර උසාවිය

,

මහනුවර දිසා අධිකරණය 081-2384665 මහනුවර මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 081-2385546 මහනුවර මහාධිකරණය 081-2384667, 081-2384668 මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 081-2384671

Telephone+94 81 238 4667 / +94 81 238 4668
කලුතර උසාවිය

,

කලුතර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 034-2222291 කලුතර මහජන අභියාචනා 060-2943199,060-2948644 කලුතර මහාධිකරණය 034-2222563,034-2222487,034-5673351 කලුතර දිසා අධිකරණය 034-2222293

Telephone+94 34 222 2291
කල්මුණේ උසාවිය

,

කල්මුණේ ඒකාබද්ධ උසාවිය 067-2229291 කල්මුණේ මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 067-2224984

Telephone+94 67 222 4984
යාපනය උසාවිය

,

යාපනය මහාධිකරණය 021-2222582 යාපනය ඒකාබද්ධ උසාවිය 021-2222357,021-2223671 යාපනය මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 021-2222582

Telephone+94 21 222 2582
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website