උසාවිRSS

හම්බන්තොට උසාවිය

,

හම්බන්තොට ඒකාබද්ධ උසාවිය 047-2220291 හම්බන්තොට මහාධිකරණය 047-2220279

Telephone+94 47 222 0291
ගම්පහ උසාවිය

,

ගම්පහ මහාධිකරණය 033-2222295,033-2234114 ගම්පහ මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 033-2234249 ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 033-2222291 ගම්පහ දිසා අධිකරණය 033-2222293

Telephone+94 33 222 2295 / +94 33 223 4114
ඇඹිලිපිටිය උසාවිය

,

ඇඹිලිපිටිය දිසා අධිකරණය 047-2230294 ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 047-2230291 ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණය 047-2261920

Telephone+94 47 223 0294
ඇල්පිටිය උසාවිය

,

ඇල්පිටිය දිසා අධිකරණය 091-2290017 ඇල්පිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 091-2291291

Telephone+94 91 229 0017
කොළඹ උසාවිය

,

කොළඹ මහාධිකරණය 011-2324769 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 07) 011-2390917 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 01) 011-2390912 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය (උසාවි අංක 04,05) 011-2390914 කොළඹ මහාධිකරණය 011-2438893 කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් උසාව ...

Telephone+94 11 232 4769
හලාවත උසාවිය

,

හලාවත මහාධිකරණය 032-2222293, 032-2220595 හලාවත ඒකාබද්ධ උසාවිය 032-2222291

Telephone+94 32 222 2293 / +94 32 222 0595
මඩකලපුව උසාවිය

,

මඩකලපුව මහාධිකරණය 065-2222293 මඩකලපුව මහජන අභියාචනා 065-2224474 මඩකලපුව දිසා අධිකරණය 065-2224474, 065-2222411 මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 065-2225459

Telephone+94 65 222 2293
බණ්ඩාරවෙල උසාවිය

,

බණ්ඩාරවෙල දිසා අධිකරණය 057-2222291 බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 057-2222821

Telephone+94 57 222 2291
බලපිටිය උසාවිය

,

බලපිටිය මහාධිකරණය 091-2258578 බලපිටිය දිසා අධිකරණය 091-2258293 බලපිටිය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 091-2258291 බලපිටිය මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 065-2224474

Telephone+94 91 225 8578
බදුල්ල උසාවිය

,

බදුල්ල දිසා අධිකරණය 057-2245291 බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 055-2222093 බදුල්ල මහාධිකරණය 055-2222293,055-2222443 බදුල්ල මහජන අභියාචනා 055-2224014

Telephone+94 57 224 5291
අවිස්සාවේල්ල උසාවිය

,

අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය 036-2222291,036-2222291 අවිස්සාවේල්ල දිසා අධිකරණය 036-2222293 අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 036-2222470 අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 036-2232152

Telephone+94 36 222 2293
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website