උසාවිRSS

අනුරාධපුර උසාවිය

,

අනුරාධපුර මහාධිකරණය (මහජන අභියාචනා) 060-2890791 අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 025-2222291 අනුරාධපුර මහාධිකරණය 025-2235032025-2222693 අනුරාධපුර දිසා අධිකරණය 025-2222293

Telephone+94 25 222 2291
අම්පාර උසාවිය

,

අම්පාර මහාධිකරණය 063-2222289 අම්පාර ඒකාබද්ධ උසාවිය 063-2222293 අම්පාර මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය 063-2222293

Telephone+94 63 222 2289
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website