ප්‍රීති මොටර්ස්

  • ප්‍රීති මොටර්ස්
Address
412 ඒ, ගාළු පාර, පඹුරණ, මාතර, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 41 222 3120
Fax
+94 41 222 6120