හිලටන් කලම්බු රෙසිඩන්ස්

Address
200, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
+94 11 534 4644