අඟහරුවාදා, 29 ඔක්තෝබර් 2019 09:59

ටියාරා ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන උළෙළේදී රන් සම්මාන දිනයි

CBL සමූහ ව්‍යාපාරයේ අනුබද්ධිත සමාගමක් ව්‍න CBL Foods International සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරිනු ලබන ටියාරා යක්ක්, පසුගියදා පැවති ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන (NQA) උයෙයේදී මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන අංශයේ රන් සම්මානයයන් පිදුම් ලැබුයේය.

මෙම කීර්තතිමත් ප්‍රමිති සම්මානයට පාත්‍ර වූ එකම ඇසුරුම් කරන ලද සන්නාමිත කේක් නිෂ්පාදකයා ලෙස ටියාරා ඉතිහාසයට එක්වන අතර එමගින් එම සන්නාමය සතු පාරි‍‍‍‍භෝගික විශ්වාසය සහ ජාතයන්තර ප්‍රමිතිය වෙනුවෙන් දක්ව්‍න කැපවීම මැනවින් පිළිබිඹු කරයි.

ප්‍රමිති කරණය විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කරන ශ්‍රී ලාංකේය ආයතන ඇගයුමට ලක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන උයෙල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ (SLSI) අලෙවිකරණ සහ ප්‍රවර්ධන අංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධාන කරනු ලබයි.

ප්‍රමිතිය සඳහා තමන් දක්වන කැපවීම තවදුරටත් පිළිබිඹු කරමින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති සහතිකය (SLS) හිමි එකම සන්නාමය ලෙස ටියාරා කේක් කීර්තිමත් නාමයකට හිමිකම් කියයි.

ශ්‍රී ලංකායේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ප්‍රධානත ම ආයතනය යලස පිළිගැයනන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වන ජාතයන්තර සංවිධානයේ (ISO) ශ්‍රී ලාංයක්ය නියෝජිතයාද වෙයි.

ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන උළෙලේ නිර්තණායක සහ ඇගයුම් ක්‍රියාවලිය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැල්කම් බ්‍රැන්ජේ ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන උයෙයේ නිර්තණායක සහ ඇගයුම් ක්‍රියාවලිය මත පාදනම් වේ. නායකවය, ක්‍රයමෝපායික සැලසුම්කරණය, පාරිභෝගික විශ්වාසය, මිනුම්කරණය, පර්යේෂන සහ දැනුම් කළමනාකරණය, ශ්‍රම ශක්තිය‍, අංශ රැසක විශිෂ්ටත්ව්‍ය යමහිදී ඇගයුමට ලක් කෙරෙයි.

Òයම් ව්‍යාපාරයක් ජාතික ප්‍රමිති සම්මාන උයෙයේ ඉහල ම සම්මානය වන මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන අංශයේ රන් සම්මානයයන් පිදුම් ලැබීම අප ප්‍රමිතිය වෙනුවෙන් දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරන සවිමත් නිර්තණායකයක් ලෙස හදුන්වා දිය හැකියි. පාරිභෝගික විශ්වාසය තහවුරු කරමින් ජාතයන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව්‍ අපයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ

සෑම අදියරක ම උසස් ම ප්‍රමිතිය පවත්වා ගැනීමට අප කටයුතු කරනයාÓ යනුවෙන් CBL Foods International සමාගයමේ ප්‍රමිති ආරක්ෂණ කළමනාකාරිණී දිසානායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය .

(Dinamina)

Business News

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website