අඟහරුවාදා, 21 ජනවාරි 2020 07:27

ගෙවුණු සතියෙහි කොටස් වෙළෙඳපොළ පිරිවැටුම බිලියන 4.73

සතිය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,932.92ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ 0.91% අඩුවීමකි.කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් විශාලත්වය, ද්‍රවශීලතාවය සහ මුල්‍යමය හැකියාවන් පදනම් කරගත් කොටස් 20ක් අන්තර්ඟතවන S&P SL 20 මිළ දර්ශක අගය පසුගිය සතියේ ඒකක 2,791.06 ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කළ 1.40% අඩුවීමකි.

සතිය තුළ වෙළෙඳපොළෙ ගනුදෙනු තුලින් සටහන් වූ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 4.73ලෙස සටහන් විය.

සතියෙහි සටහන් වූ විදේශ ආයෝජන සලකා බැලු විට විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 3.06ලෙස සටහන් විය. විදේශ විකිණීම් රුපියල් බිලියන 3.71ලෙස සටහන් විය.

සතියෙහි මිල ගණන්වල ඉහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ 1)S M B Leasing

2) ACL Plastics3) Browns Beach Hotels4) Odel5) Resus Energy

සතිය තුළ මිල ගණන්වල පහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ1)Tess Agro

2)Mercantile Shipping Company 3) Mullers & Phipps4) Beruwala Resorts 5) E - Channelling

(Dinamina)

Business News

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website