සෙනසුරාදා, 27 ජූනි 2020 11:26

මහ බැංකුව විසින් මූල්‍ය සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ට දෙවන අදියර ගෙවීම් ආරම්භ කරයි.

ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පීඑල්සී (ටීඑෆ්සී) හි තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවන වන්දි ගෙවීමේ දෙවන අදියර 2016.07.02 දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, එවැනි ගෙවීම් දිවයින පුරා පිහිටි මහජන බැංකුවේ ශාඛා 63 කදී සිදුවනු ඇත. මෙම වන්දි යාන්ත්‍රණය අනුව රු. 600,000 / - ක් තැන්පත් පදනමක් මත ගෙවන බව මහ බැංකුව පවසයි.

දෙවන අදියර යටතේ TFC විසින් තහවුරු කරන ලද සියලුම තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම 2016.07.02 දින සිට ආරම්භ වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් TFC හි මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමයෙන් (SLDILSS) TFC හි තැන්පත්කරුවන්ගේ තැන්පත්කරුවන්ට / නෛතික ප්‍රතිලාභීන්ට වන්දි ගෙවීම් 07.06 දින ආරම්භ විය. .2020.

ඒ අනුව, ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයේ පළමු අදියර යටතේ, එක් ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යන තනි තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම් එනම්, මුළු තැන්පත්කරුවන් 105,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

යාන්ත්‍රණයේ දෙවන අදියර යටතේ දළ වශයෙන් තවත් තැන්පත්කරුවන් 38,000 ක් වන්දි ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

TFC හි තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත දුරකථන අංකවලින් ලබා ගත හැකිය.
මහ බැංකුව විසින් මූල්‍ය සමාගමේ තැන්පත්කරුවන්ට දෙවන අදියර ගෙවීම් ආරම්භ කරයි.

ද ෆිනෑන්ස් කම්පනි පීඑල්සී (ටීඑෆ්සී) හි තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවන වන්දි ගෙවීමේ දෙවන අදියර 2016.07.02 දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, එවැනි ගෙවීම් දිවයින පුරා පිහිටි මහජන බැංකුවේ ශාඛා 63 කදී සිදුවනු ඇත. මෙම වන්දි යාන්ත්‍රණය අනුව රු. 600,000 / - ක් තැන්පත් පදනමක් මත ගෙවන බව මහ බැංකුව පවසයි.

දෙවන අදියර යටතේ TFC විසින් තහවුරු කරන ලද සියලුම තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම 2016.07.02 දින සිට ආරම්භ වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් TFC හි මූල්‍ය ව්‍යාපාර බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමයෙන් (SLDILSS) TFC හි තැන්පත්කරුවන්ගේ තැන්පත්කරුවන්ට / නෛතික ප්‍රතිලාභීන්ට වන්දි ගෙවීම් 07.06 දින ආරම්භ විය. .2020.

ඒ අනුව, ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයේ පළමු අදියර යටතේ, එක් ගිණුමක් පමණක් පවත්වාගෙන යන තනි තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීම් එනම්, මුළු තැන්පත්කරුවන් 105,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

යාන්ත්‍රණයේ දෙවන අදියර යටතේ දළ වශයෙන් තවත් තැන්පත්කරුවන් 38,000 ක් වන්දි ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.

TFC හි තැන්පත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත දුරකථන අංකවලින් ලබා ගත හැකිය.
People’s Bank: 0112-481594, 0112-481320, 0112-481612, 0112-481703
(LIN)

Features

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website