ඉරිදා, 28 ජූනි 2020 10:01

රටම හොයන MCC අවසන් වාර්තාව මෙන්න

සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන යෝජනාවලිය සමායෝජනය කිරීමේ කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද MCC අවසන් වාර්තාව පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාට පිළිගන්වනු ලැබිය.

එම වාර්තාව පහතින් පරිශිලිනය කළ හැකිය.

(Lanka Leads)

Features

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website