බැංකු: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අයිඕබී බැංකුව

139, ප්‍රධාන වීදිය, ,

www.iob.in/colombo.aspx

Personal Banking Saving -  Online SB Account,  Opening Regular Savings Bank,  IOB - Savings Bank,  Gold I IOB -                        Savings Bank, Gold II IOB - Sa ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 532 4422
Fax+94 11 244 7900
E-mail
ඉන්දියානු බැංකුව

57, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, ,

www.indianbank.in/colombo.php

Products and services: Trade Finance and Services: Export and Import Finance LKR and Foreign Currency Documentary Letter of Credit Standby Credit Bank Guarantees Collections Negotiations Bill Discounting. Corporate Banking: Term Loans Loan Syndic ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 244 7163 / +94 11 232 3402-403
Fax+94 11 244 7562
E-mail
ඉන්දීය රාජ්‍ය බැංකුව

16, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, ,

www.sbisrilanka.net

Corporate Banking    Loans & Advances   Personal Banking   Current Accounts Savings Accounts Other Deposits Fixed Deposit AccountCertificate of Deposit (CDs)Call Deposits Internet Banking    Export Services Co ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 243 9405 / 6
Fax+94 11 444 6868
E-mail
එච් එස් බී සී

24, සර් බාරෝන් ජයතිලක මාවත, ,

www.hsbc.lk

Credit Cards - Compare Credit Cards, Premier Credit Card, HSBC Advance Credit Card, HSBC                                  Visa Signature, Platinu ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 251 1611
එම්සීබී බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව

8, ලෙයිදන් බැස්තියන් පාර, ,

www.mcb.com.lk

Personal Products Savings AccountCurrent AccountTerm DepositsKids Savings AccountMCB Kidz ClubForeign Currency AccountsExporter Foreign Currency AccountLeasingSecurities Investment Account (SIA) Services Safe Deposit LockersVirtual BankingRemittan ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 500 0622 / +94 11 244 8765
Fax+94 11 244 8764
E-mail
ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව

225, ගාලු පාර, ,

www.nsb.lk

DEPORSIT PRODUCTS Savings Accounts - Ordinary Savings, Postal Banking, Pension +, Happy Savings, Extra XL,Smile                                 &nbsp ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 257 3008-15
Fax+94 11 257 3178
E-mail
ජාතික සංවර්ධන බැංකුව

නො.40, නවම් මාවත, ,

www.ndbbank.com

Individuals   NDB Salary Max, Privilege Select, Solar Vantage, Privilege Banking, Savings Accounts, Current Accounts. Foreign Currency Accounts, Fixed Deposits, Pawning, NDB Leasing, ? Registered Ve ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 244 8888
Fax+94 11 230 5031
E-mail
ඩච් බැංකුව

86, ගාලු පාර, ,

www.db.com/srilanka

Corporate Banking & SecuritiesCorporate Banking & Securities consists of Markets and Corporate Finance. Markets combines the sales, trading and structuring of a wide range of financial market products, including bonds, equities and equity-linked ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 244 7062
Fax+94 11 244 7067
නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව

242, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.nationstrust.com

Personal Banking Private BankingInner Circle Current Accounts Nations Current AccountsNations Auto-Sweep Account Savings & Investments Savings LKRNations Salary SaverNations SaverNations Money Market SavingsNations Kidz Savings FCY NRFC Account ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 471 1411
E-mail
පෑන් ඒෂියා බැංකු සමාගම පිඑල්සි

450, ගාලු පාර, ,

www.pabcbank.com

Consumer Banking Personal Banking, Prime Banking, Deposits & Investments, Foreign Currency Accounts, Special Accounts. Pan Asia Bank Cards, Leasing and Hire Purchase, Pawning & Ran Loans, Consumer Loan,&nbs ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 256 5565
Fax+94 11 256 5558
E-mail
පීපල්ස් මර්චන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සි

21, නවම් මාවත, ,

peoplesmerchant.lk

Our Products and Services Fixed Deposit Savings Leasing Hire Purchase Real Estate Gold Loan Foreign Currency Margin Trading Corporate Finance Trade Finance   Branches : http://peoplesmerchant.lk/ho-and-branch-locations/  

Category:බැංකු
Telephone+94 11 230 0191/4
Fax+94 11 230 0190 / +94 11 766 6399
E-mail
මහජන බැංකුව

75, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.peoplesbank.lk

Our Vision To be the Bank of the aspiring People of Sri Lanka: empowering people to become value creating, competitive and self-reliant. Our Mission For our Customers To take pride in providing an excellent service in the most caring, responsive and ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 248 1481
E-mail
යුනියන් බැංකුව

64, ගාලු පාර, ,

www.unionb.com

Union Bank of Colombo PLC (“UBC”), one of Sri Lanka's fastest growing banks, today announced that it has entered into an agreement with Culture Financial Holdings Ltd. (the “Investor”), an affiliate of TPG, a leading global private investment firm, which ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 237 4100
Fax+94 11 237 0593
E-mail
රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

269, ගාලු පාර, ,

www.smib.lk

Speed LoanHousing Loan Scheme - Within 05 days with minimum documents your dream home comes a reality   Suramya - Housing Loan Scheme ??To extend / renovate or brighten up your home   Ran Wimana - Group Housing Loan Scheme for empl ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 772 2702
Fax+94 11 257 3346
E-mail
රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

269,ගාලු පාර,,

www.smib.lk

OUR VISION To be the nation’s valued partner in development banking with market leadership in consumer finance CORPORATE MISSION SMIB will continue to be the premier housing bank to the nation and a valued partner in development banking; Cu ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 7722722
රාජ්‍ය බැංකුව බර්හැඩ් ශ්‍රී ලංකාව

340, ආර්. ඒ. ද මැල් මාවත, ,

www.publicbank.com.lk

Public Bank Berhad is a bank based in Malaysia. Public Bank is the biggest domestic bank in Malaysia by shareholders' funds. It focuses on retail customers and small to medium sized enterprises.  Headquarters: Kuala Lumpur, MalaysiaCEO: Tan Sri Dato ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 257 6289
Fax+94 11 257 3958
E-mail
ලංකා බැංකුව

1, ලංකා බැංකු චතුරස්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත, ,

web.boc.lk

Personal BOC Current Accounts Ran Kekulu Online Banking Overdraft Facilities Credit Cards Savings Certificates BOC Personal Loan Scheme   Corporate Term Loans Overdrafts Money Market Loans Export Facilities Import Facilities RTGS & ...

Category:බැංකු
Telephone+94-11 244 6790-811
Fax+94-11 232 1160
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව

265, වෝර්ඩ් පෙදෙස, ,

www.slsbl.lk

The Sri Lanka Savings Bank Limited (SLSBL) was conceptualized by His Excellency the President Mahinda Rajapaksa and established incorporated in July 2006 under the Banking Act and incorporated under the provision of the Companies Act. The Sri Lanka Saving ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 267 4700 - 3
Fax+94 11 267 4705/ 706
E-mail
ශ්‍රී ලංකා කොමර්ෂල් බැංකුව පීඑල්සී

කොමර්ෂල් නිවස, නො.21, සර් රාසික් ෆරීඩ් මාවත, ,

www.combank.net/newweb/

Personal - Savings, Deposits , Current Accounts, Loans, Cards, Offers, Services, Islamic Banking,                     Elite Banking, Online Banking  ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 248 6000 / +94 11 4486000
Fax+94 11 244 9889
E-mail
ශ්‍රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සමාගම් බැංකුව

තැ.පෙ. 2085, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.hdfc.lk

Loan Schemes       -      kedella,  Situ Sewana,  Shrama Udana,  Life Style,  Sirisara,  Guru Sevena,                            & ...

Category:බැංකු
Telephone+94 11 235 6800 / +94 11 244 7354
Fax+94 11 244 6392
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website