බැංකු: All Listings RSS

Filter listings...
රැකියා භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

19 - 23 මහල්, \"මෙහෙවර පියෙස\", P.O.Box 807, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05,

etfb.lk

Inquires General Inquiries : [email protected] Member Services : [email protected] Contribution collection : [email protected] Complaints : [email protected]

Telephone+94 11 7747200, +94 11 7747800
Fax+94 11 2503917
සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

අංක 265, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07,

www.slsbank.lk

Telephone+94 11 2 674 700 - 3
Fax+94 11 2 674 705/ 706
E-mail
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

අංක 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, කැලණිය,

www.rdb.lk

Hotline +94 112 42 52 62 Card Center +94 112 16 10 00

Telephone+ 94 11 2035 454 – 9
E-mail
නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව (HDFC)

තැ.කා.සි. කොටුව: 2085, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් A. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02,

www.hdfc.lk

Telephone+94 112356800,+94 11 2447354
Fax+94 112448392
E-mail
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

ඉතුරුම් නිවස; 255, ගාලු පාර, කොළඹ 3,,

www.nsb.lk

NSB Call Centre 011-2379379 or 1972 Fax: 011-2379333 callcent[email protected] Bank Details SWIFT Code NSBALKLX Bank Code 7719

Telephone+9411-2573008,011-2573009,011-2573010,011-2573011,011-2573012,011-2573013,011-2573014,011-2573015
Fax+94 11-2379333
E-mail
මහජන බැංකුව

අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2,

SWIFT කේතය: PSBKLKLX ඇමතුම් මධ්යස්ථානය: 1961

Telephone+94 (0)11 2481481
E-mail
ලංකා බැංකුව

අංක 1, BOC චතුරශ්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 1,

SWIFT code : BCEYLKLX 1975 +94 11 220 4444 BOC Contact 011 220 4444 (Text Chat - General Inquires only) BOC Contact via Bank of Ceylon Facebook page (Text Chat) BOC Contact Bank of Ceylon Call Center ( Voice ...

Telephone+94 11 244 6790 to 811 +94 11 233 8741 or 755
Fax+94 11 232 1160
E-mail
HSBC බැංකුව

අංක 1, 24 ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ,

www.hsbc.lk

Telephone+94 114 472 272
E-mail
පෑන් ඒෂියා බැංකුව

අංක 450 ගාලු පාර, කොළඹ,

www.pabcbank.com

Telephone+94 112 466 722
E-mail
නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව

අංක 242 යුනියන් පීඑල්, කොළඹ,

www.nationstrust.com

Telephone+94 114 711 411
E-mail
කොමර්ෂල් බැංකුව

අංක 21, ශ්‍රීමත් රාසික් ෆරීඩ් මාවත, තැ.කා.සි. කොටුව 856, කොළඹ 01,

www.combank.lk

Telephone+94 112 353 353
E-mail
DFCC බැංකුව PLC

DFCC බැංකුව PLC 73/5, ගාලු පාර, කොළඹ 3,

www.dfcc.lk

Telephone+94 112 350 000
E-mail
සෙලාන් බැංකුව

සෙලාන් ටවර්ස්, අංක 90, ගාලු පාර, කොළඹ 03,

www.seylan.lk

Telephone+94 112 008 888
E-mail
සම්පත් බැංකුව

අංක 110. ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02,

www.sampath.lk

[email protected]

E-mail
හැටන් නැෂනල් බැංකුව

19 මට්ටම, අංක 479, ටී බී ජය මාවත, කොළඹ 10,

www.hnb.net

Telephone+94 114 523 523
E-mail
මහජන බැංකුව

අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2,

www.peoplesbank.lk

Telephone+94 112 481 481
E-mail
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

අංක 255, ගාලු පාර, කොළඹ 3,

www.nsb.lk

Telephone+94 112 379 379
E-mail
ලංකා බැංකුව

අංක 1, ලංකා බැංකුව චතුරශ්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 01,

Telephone+9411 204 653
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 30052 listings, 1193 categories and 93 owners in our website