ලංකා බැංකුව සතු ප්‍රධාන දේපළ විකිණීමට ඇතRSS

BOC දේපල විකිණීමට ඇත

ලංකා බැංකුව, Recovery Corporate - Foreclosed Properties ඒකකය 3 වන මහල, ප්‍රධාන කාර්යාලය, \"BOC චතුරශ්‍රය\" අංක 01, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 01,

www.boc.lk/boc-properties-for-sale

ලංකා බැංකුව සතු ප්‍රධාන දේපළ විකිණීමට ඇත BOC දේපල ටෙන්ඩර් පටිපාටිය යටතේ විකිණීමට ඇත ඉහත සඳහන් දේපල සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් (විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් පමණක්) පිරිනැමීම් ආරාධනා කෙරේ. 2023.10.18 දක්වා ඉල්ලුම්පත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ ආපසු නොගෙවන රු ...

Telephone+94 11-2386080 / +94 11-2203410 +94 11- 2321170 / +94 11-2203429 / +94 76 962 7068 +94 11 220 3470/ +94 71 841 8898
FaxNo fax number
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website