ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැංකු ලැයිස්තුවRSS

රැකියා භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

19 - 23 මහල්, \"මෙහෙවර පියෙස\", P.O.Box 807, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05,

etfb.lk

Inquires General Inquiries : [email protected] Member Services : [email protected] Contribution collection : [email protected] Complaints : [email protected]

Telephone+94 11 7747200, +94 11 7747800
Fax+94 11 2503917
සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

අංක 265, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07,

www.slsbank.lk

Telephone+94 11 2 674 700 - 3
Fax+94 11 2 674 705/ 706
E-mail
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

අංක 933, නුවර පාර, වෙදමුල්ල, කැලණිය,

www.rdb.lk

Hotline +94 112 42 52 62 Card Center +94 112 16 10 00

Telephone+ 94 11 2035 454 – 9
E-mail
ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව

අංක 80 නාවල පාර නුගේගොඩ,

www.lankaputhra.lk

Telephone+94 112821030 +94 112821020
නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව (HDFC)

තැ.කා.සි. කොටුව: 2085, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් A. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02,

www.hdfc.lk

Telephone+94 112356800,+94 11 2447354
Fax+94 112448392
E-mail
රාජ්ය උකස් සහ ආයෝජන බැංකුව

අංක 269 ගාලු පාර කොළඹ,

smib.lk

Telephone+94 117 722 722
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

ඉතුරුම් නිවස; 255, ගාලු පාර, කොළඹ 3,,

www.nsb.lk

NSB Call Centre 011-2379379 or 1972 Fax: 011-2379333 [email protected] Bank Details SWIFT Code NSBALKLX Bank Code 7719

Telephone+9411-2573008,011-2573009,011-2573010,011-2573011,011-2573012,011-2573013,011-2573014,011-2573015
Fax+94 11-2379333
E-mail
මහජන බැංකුව

අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2,

SWIFT කේතය: PSBKLKLX ඇමතුම් මධ්යස්ථානය: 1961

Telephone+94 (0)11 2481481
E-mail
ලංකා බැංකුව

අංක 1, BOC චතුරශ්‍රය, ලංකා බැංකු මාවත, කොළඹ 1,

SWIFT code : BCEYLKLX 1975 +94 11 220 4444 BOC Contact 011 220 4444 (Text Chat - General Inquires only) BOC Contact via Bank of Ceylon Facebook page (Text Chat) BOC Contact Bank of Ceylon Call Center ( Voice ...

Telephone+94 11 244 6790 to 811 +94 11 233 8741 or 755
Fax+94 11 232 1160
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website