ගුවන් විදුලි අායතනRSS

හිට්ස් එෆ්එම්

44/25, බ්‍රේබෘක් වීදිය කොළඹ 3, ,

Sat New (Pvt) Ltd 97.0 MHz Colombo 94.0 MHz Karagahatenna 94.0 MHz Colombo 94.0 MHz Deniyaya Reported inactive North Central & East (Gammaduwa)

Telephone+94 11 239 9797
Fax+94 11 230 7332
රන්ගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ

130, මහනුවර පාර, ,

Rangiri Sri Lanka Media Network (Rangiri Dambulla Development Foundation) 104.4 MHz Gongala 105.7 MHz Karaghatenna 105.7 MHz Nayabedda 104.4 MHz Colombo (Yatiyantota)

Telephone+94 66 228 3600-2
Fax+94 66 228 3603
එෆ්එම් දෙරණ

5 ස්කෙල්ටන් පාර, ,

Power House 92.4 MHz Jaffna 92.4 MHz Rajarata (Gammaduwa) 92.4 MHz Vavuniya 92.2 MHz Colombo (Polgahawela) 92.4 MHz Magalkanda 92.4 MHz Uva (Nayabedda) 92.2 MHz Kandy (Hantana) 92.2 MHz Rathnapura 92.2 MHz Deniyaya

මැක්ස් රේඩියෝ

219/1ඒ එම්ජීඑම් කුළුණ ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත නුගේගොඩ, ,

MGM Networks (Pvt) Ltd 95.3 MHz Colombo 95.3 MHz Ruhuna (Gongala) 95.3 MHz Kandy (Hantana) 95.3 MHz Karagahatenna

Telephone+94 11 281 4440
Fax+94 11 281 4460
ඉයස් එෆ්එම්

තැ.පෙ. 25 36 අරලිය උයන දෙපානම, ,

MBC Networks (Pvt) Ltd (Maharaja Broadcasting Corporation) 100.8 MHz Kandy (Hunasgiriya 2 kW) 100.8 MHz Southern Sri Lanka (Gongala 2 kW) 100.8 MHz Colombo (Union Place 2 kW) 101.0 MHz Central Sri Lanka (Mt Oliphant, Nuwara Eliya 4 kW)

Telephone+94 11 285 1371
Fax+94 11 285 1373
වයි එෆ්එමි

තැ.පෙ.25 36 අරලිය උයන දෙපානම, ,

MBC Networks (Pvt) Ltd (Maharaja Broadcasting Corporation) 92.7 MHz Kandy (Hantana) 92.7 MHz Colombo (Araliya Uyana) 92.7 MHz North Central (Gammaduwa) Reported inactive Southern Sri Lanka (Gongala) 92.7 MHz Uva (Nayabedda)

Telephone+94 11 285 1371
Fax+94 11 285 1373
සිරස එෆ්එමි

තැ.පෙ. 25 36 අරලිය උයන දෙපානම පන්නිපිටිය, ,

MBC Networks (Pvt) Ltd (Maharaja Broadcasting Corporation) 106.7 MHz Central Sri Lanka (Mt Oliphant, Nuwara Eliya 4 kW) 106.7 MHz Rajarata, Northern & Eastern Sri Lanka (Gammaduwa) 106.7 MHz Kandy (Hunasgiriya, 2 kW) 106.7 MHz Magalkanda 106.5 MHz ...

Telephone+94 11 285 1371
Fax+94 11 285 1373
ශක්ති එෆ්එමි

තැ.පෙ. 25 36 අරලිය උයන දෙපානම පන්නිපිටිය, ,

MBC Networks (Pvt) Ltd (Maharaja Broadcasting Corporation) 104.1 MHz Bandarawelle (Nayabedda) 104.1 MHz Jaffna 104.1 MHz Kandy (Hunasgiriya) 104.1 MHz Upcountry & Islandwide (Mt Oliphant, Nuwara Eliya) 103.9 MHz Colombo 103.9 MHz Matale (Gammaduw ...

Telephone+94 11 285 1371
Fax+94 11 285 1373
ලක් එෆ්එමි

965,බුළුගහ හන්දිය වෙදමුල්ල කැළණිය, ,

Lakview Broadcasting (Pvt) Ltd 106.0 MHz Colombo (Kelaniya) 106.0 MHz Uva (Nayabedda) 106.2 MHz Nuwara Eliya 106.0 MHz Karaghatenna 106.0 MHz Magalkanda

Telephone+94 11 792 0930-4
Fax+94 11 792 0935

ලක්හඩ

0 reviews
ලක්හඩ

වික්‍රමසිංහපුර බත්තරමුල්ල, ,

Independent Television Network (ITN) 93.5 MHz North, North Central, North Western (Karagahatenna) 93.5 MHz Island Wide (Yatiyantota) 93.5 MHz Uva (Nayabedda) 93.7 MHz Colombo 93.7 MHz Kokavil 93.7 MHz Kandy (Hunasgiriya) 93.7 MHz Southern (Deniy ...

Telephone+94 11 277 4725
Fax+94 11 277 4725
වසන්තමි

වික්‍රමසිංහපුර බත්තරමුල්ල, ,

Independent Television Network (ITN) 102.8 MHz North, North Central, North Eastern (Kaluthara, Magalkanda) 102.6 MHz Colombo 102.6 MHz Jaffna 102.6 MHz North & East (Karagahatenna) 102.8 MHz Kovavil 'World Service' transmitted via APSTAR 2R sat ...

Telephone+94 11 277 4725
Fax+94 11 277 4725
සන් එෆ්එම්

Hiru Media Networks (formerly ABC Radio / Asia Broadcasting Corporation) NB: ABC Radio's licence was suspended by the Sri Lankan Government in late October 2007, affecting all five networks. Transmission of three networks recommenced in March 2008 und ...

සූරියන් එෆ්එම්

Hiru Media Networks (formerly ABC Radio / Asia Broadcasting Corporation) NB: ABC Radio's licence was suspended by the Sri Lankan Government in late October 2007, affecting all five networks. Transmission of three networks recommenced in March 2008 und ...

ෂා එෆ්එම්

Hiru Media Networks (formerly ABC Radio / Asia Broadcasting Corporation) NB: ABC Radio's licence was suspended by the Sri Lankan Government in late October 2007, affecting all five networks. Transmission of three networks recommenced in March 2008 und ...

හිරු එෆ්එම්

Hiru Media Networks (formerly ABC Radio / Asia Broadcasting Corporation) NB: ABC Radio's licence was suspended by the Sri Lankan Government in late October 2007, affecting all five networks. Transmission of three networks recommenced in March 2008 und ...

ගෛා්ල්ඩි එෆ් එමි

Hiru Media Networks (formerly ABC Radio / Asia Broadcasting Corporation) NB: ABC Radio's licence was suspended by the Sri Lankan Government in late October 2007, affecting all five networks. Transmission of three networks recommenced in March 2008 und ...

සෙත් එෆ්එම්

196/1,ශාන්ත ජෝශප් වීදිය, ,

Friend Media Network (Pvt) Ltd 101.8 MHz Negombo

Telephone+94 31 222 8181
ශ්‍රී එෆ්එම්

686,ගාලු පාර, ,

100.2 MHz North Central Sri Lanka (Ratnapura) 100.2 MHz Southern Sri Lanka (Gongala) 100.2 MHz Kandy (Hunasgiriya) 100.2 MHz East Sri Lanka (Nayabedda) 100.0 MHz Colombo & Island-Wide 100.0 MHz Western Sri Lanka (Magalkanda)

Telephone+94 11 250 5796
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website