නර්ථන කණ්ඩායම්RSS

විපුල කළායතනය

18, ගෝතමී පාර, බොරැල්ල, ,

Vipula KalayathanayaContact Person : Mr. Vipula RajapakshaAddress : No18, Gothami Road,Boralla,Colombo08Telephone : (+94) (0) 11 2620211Mobile : (+94) (0) 77 7976547View Detail page: View Vipula Kalayathanaya Detail pageMore Details

Telephone+94 11 262 0211
ශ්‍රී ලංකා නර්තන කණ්ඩායම

නුගේගොඩ,

Sri Lankan Dancing TroupeAddress : 30/1 Mada Mw Gangodawila NugegodaMobile : 0718205056E-mail : [email protected] Detail page: View Sri Lankan Dancing Troupe Detail pageMore Details

Telephone+94 71 820 5056
E-mail
ස්පැරොව්ස් නර්තන ශ්‍රාස්ත්‍රාලය

මහරගම,

sparrowsdancing.com

Sparrows Dancing AcademyAddress : 121/1/A High Level Rd MaharagamaMobile : 0718748183E-mail : [email protected] Detail page: View Sparrows Dancing Academy Detail pageMore Details

Telephone+94 71 874 8183 / +94 77 013 5145
E-mail
සිරි වෙඩින්

පන්නිපිටිය,

Siri WeddingAddress : 389/2 Old Rd Kottawa PannipitiyaMobile : 0714234610E-mail : [email protected] Detail page: View Siri Wedding Detail pageMore Details

Telephone+94 71 423 4610
E-mail
අයිඩියල් වෙඩර්ට්ස්

රද්දොළුගම,

Contact Person : Nilantha Jayakody

Telephone+94 77 306 0842
කිවිමිරා නිර්මාණ

පන්නිපිටිය,

KIVIMIRA CreationsContact Person : Mr. Wasantha KumarasiriAddress : "KIVIMIRA" Creations,No 346/02,Welipatha, Pelanwatta, PanipitiyaTelephone : (+94) (0) 11 2700947Mobile : (+94) (0) 77 3249549View Detail page: View KIVIMIRA Creations Detail pageMore Deta ...

Telephone+94 11 270 0947
ජනනාත් වරකාගොඩ

10/2, සුනන්දාරාම හරස් පාර, ,

JANANATH WARAKAGODAContact Person : Jananath WarakagodaAddress : No: 10/2, Sunandarama Road, KalubowilaMobile : 077 7321887View Detail page: View JANANATH WARAKAGODA Detail pageMore Details

Telephone+94 77 732 1887
රජිනි සෙල්වනායගම් නර්තන ආයතනය

කොළොන්නාව,

Rajini Selvanayagum Dancing InstituteAddress : 6 2nd Ln KolonnawaTelephone : 0112532813Mobile : 0777351856E-mail : [email protected] Detail page: View Rajini Selvanayagum Dancing Institute Detail pageMore Details

Telephone+94 11 253 2813
E-mail
බුධවත්ත නර්තන කණ්ඩායම

මහරගම, , , 200

budawattadancetroupe.com/institute.php#.VwNgHkcqySA

Budawatta Dance TroupeAddress : 116/1 Dehiwala Rd MaharagamaMobile : 0777374481E-mail : [email protected] Detail page: View Budawatta Dance Troupe Detail pageMore Details

Telephone+ 94 11 498 2982
E-mail
රංග කළා

,

RANGA KALAContact Person : Upul Shantha AlgamaAddress : No 25-Kumarathunga Road, NegamboMobile : (+94) (0) 71-8011907View Detail page: View RANGA KALA Detail pageMore Details

Telephone+94 71 801 1907

ස්මලි

0 reviews
ස්මලි

පිළියන්දල, ,

SamaliContact Person : K.H. Ashoka Ranjith SrilalAddress : No. 1/9,Colombo Road, Jaliyagoda,PiliyandalaTelephone : (+94) (0) 11 5645975Mobile : (+94) (0) 77 3180684View Detail page: View Samali Detail pageMore Details

Telephone+94 11 564 5975
සුසීමා ඩාන්සින් ගෘප්

මහරගම, ,

Suseema Dancing GroupAddress : Pannipitiya MaharagamaMobile : 0775305476E-mail : [email protected] Detail page: View Suseema Dancing Group Detail pageMore Details

Telephone+94 77 530 5476

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 30000 listings, 1193 categories and 93 owners in our website