සංගීත කණ්ඩායම්RSS

වෙරළියැද්ද ශාර්ප් සංගිත කණ්ඩායම

තඹුත්තේගම, ,

www.facebook.com/groups/972914919432088/

Senanayake Weraliyadda's Musical Band 275,Thambuttegama,Anuradhapura

Telephone0773512559
E-mail
සොහාන් ඇන්ඩ් ද එක්ස්පරිමන්ට්

33/2, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

Telephone+94 11 285 4520
ඩී මේජර් - හෙක්ටර් ඩයස්

208, නුගවෙල පාර, මහා හුණුපිටිය, ,

Telephone+94 71 742 1050
ජය ශ්‍රී

සාරන්දිබි, නාත්තන්ඩිය වතූයාය, ,

www.jayasrimusic.com

A Borderless music.! By artfully blending traditional elements and sounds with modernity from West and Caribbean with Asian fineness, JAYASRI has managed to create a style that is uniquely them. No strangers to the happy blending of the East and West, JAY ...

Telephone+94 32 225 3695 / +94 77 711 8612
ඩොක්ටර්

9, 3 වන පටුමග, ,

doctorband.lk

Time calls back to around about 2003.. Three Josephians (Krishan, Dilesh and Harsha) were School Western Band Members having in-born interest for music. Even during school times, they played as an unofficial band for college occasions. In due course, Kris ...

Telephone+94 77 388 5060
E-mail

ඩැඩි

0 reviews
ඩැඩි

,

www.daddy-music.com

This is an introduction to the musical group DADDY of which I am the leader. I also wish to state that this musical group, originally known as JADA , gained its early experience in 2003 with performances organized by Interact clubs of various schools ...

Telephone+94 71 421 7809 / +94 77 330 3700
සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස්

30. පරණ කැස්බැව පාර, ,

www.centigradz.com

CENTIGRADZ have become a household name in each and every corner of Sri Lanka and most of the other countries. Their name is unique, performances are electrifying and music is just so unmatched. They proved it with their debut album �HERITAGE� released wi ...

Telephone+94 11 281 4309 / +94 77 726 3632
E-mail
භාතිය සහ සන්තුශ්

,

www.bnsmusic.com

In Sri Lanka s hyper competitive music industry two charismatic musicians are celebrated and revered as the kings of modern Sri Lankan music. Universal recording artists Bathiya & Santhush are currently Sri Lanka s most accomplished and high profile pop m ...

Telephone+94 11 537 2425 / +94 11 537 2426
Fax+94 11 280 6900
E-mail
අන්ලොක් ලයිව් බෑන්ඩ්

කොළඹ 10, , 200

Unlock Live BandAddress : B 2 1/2 N H S Flat's Colombo-10Mobile : 0777719039View Detail page: View Unlock Live Band Detail pageMore Details

Telephone+94 77 771 9039

වායෝ

0 reviews
වායෝ

කඳාන, , 1000

WayoAddress : No 121/67 Plo Mawatha KandanaMobile : 777554000View Detail page: View Wayo Detail pageMore Details

Telephone+94 77 755 4000
ශාන් විත් සුපර් ස්ටාර්

77, කොට්ටාව පාර, , , 200

Telephone+94 11 261 7102 / +94 11 261 4300
සන්ෆ්ලවර්ස්

දුම්මලසූරිය, , 10100

SunflowersAddress : C/O Thilaksiri Balagalla DummalasuriyaTelephone : 777738788View Detail page: View Sunflowers Detail pageMore Details

Telephone+94 77 773 8788
මාතර සී

මාතර, , 300

Telephone+94 77 729 5900 / +94 71 422 7000
මාලා සහ බ්රේව් සජීවි වාදක වෘන්දය

පානදුර, , 200

Mala & Breve Live BandContact Person : Mrs MalaAddress : 330 C2 Jubilee Lane Walana PanaduraAvailable In : Colombo,Gampaha,Kalutara,GalleMobile : 071 2766819View Detail page: View Mala & Breve Live Band Detail pageMore Details

Telephone+94 71 276 6819
මිස්ටි-4 කාස්ට් එන්ටර්ටේන්ට්මන්ට්ස්

මාලඹේ, , 10100

Misty-4 Cast Entertainments Address : No 29 Twin Terrace Kahanthota Road MalabeMobile : 777510201View Detail page: View Misty-4 Cast Entertainments Detail pageMore Details

Telephone+94 77 751 0201
මේරියන්ස්

මීගමුව, තිඹිරිගස්කටුව පාර, , , 10100

Telephone+94 71 731 6216
ලයිව බෑන්ඩ්

පිළියන්දල, , 200

Live BandContact Person : Mr LokuliyanageAddress : 23/1 Morenda PiliyandalaMobile : 773449502View Detail page: View Live Band Detail page

Telephone+94 77 344 9502
සහරා ෆ්ලෑෂ්

හෝමාගම, , 500

Telephone+94 77 889 8979 / +94 72 789 8000
සි හෝස් එස් මියුසික් බෑන්ඩ්

කොළඹ, , 10100

Telephone+94 77 338 1574 / +94 77 297 5000
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website