පිටපත් රචකයින්: All Listings RSS

Filter listings...
පියල් කාරියවසම්

15/8/1, 1 වන පටුමග, පල්ලිය පාර, ,

Telephone0717638774
පී ජී සෙනවිරත්න බණ්ඩාර

ඒ2, හල්ගොල්ල,නො 1, හපුගස්තලාව, ,

Telephone0718286055
නයෝමි සමෘධිකා

190/3/ඒ, කැන්දලියද්දපාලුව, ,

Telephone0752018151
මලිත් සුදම්ත ජයසිංහ

වාරිමාර්ග නිවාස, කටුබැද්ද,, ,

Telephone0713688441
කේ.බී.හේරත්

1653/4, රණසිංහ මාවත, කොට්ටාව,, ,

Telephone0777212414
ගයාන් දේශප්‍රිය

105, ඉලිම්බා හන්දිය,, ,

Telephone0713074746
ඩග්ලස් සිරිවර්ධන

112, ශ්‍රී සීලරත්න මාවත,, ,

Telephone0714040050
බුද්ධික රොෂාන්

43/7, ප්‍රගතිපුර, මාදිවෙල,, ,

Telephone0776656628
ඇන්ටන් ජයලත්

47/G-02,සමන්තපුර, මොරකැටිය, ,

Telephone0716299366
ඇන්ටනි ජයලත්

මට්ටක්කුලිය, ,

47/G-02,Sammanthrnapura,Mattakkuliya,Colambo 15.

Telephone+94 71 629 9366
අනුෂ්ක විතානගේ

86/කිවු, නිව්දාව පාර,අරුග්ගොඩ,, ,

Telephone+94 77 343 3951
බාලු මහේන්ද්‍ර

මඩකලපුව,

Early life Mahendra was born in 1939 into a Sri Lankan Tamil family in the village Amirthakali near Batticaloa, Sri Lanka.[5][6] Born to a professor father,[7] he did his schooling at Methodist Central College and St. Michael's College, Batticaloa.[1][ ...

බී. ඒ.ඩබි. ජයමාන්න

Bernard Aloysius Wanniarachchi Jayamanne who was better known as B.A.W. Jayamanne (born 20-05-1908, died 16-02-1965) was a Sri Lankan playwright, director, producer and actor. He played a major role in the making of the first Sinhala film Kadawunu Porondu ...

සෝමරත්න දිසානායක

Somaratne Dissanayake is a Sri Lankan film director, screen writer and a producer.[1] He is the president of the Film Makers Guild of Sri Lanka (FMG).[citation needed] He still holds the record of the most popular film (Suriya Arana) in the history of Sri ...

චන්ද්‍රන් රැටිනමි

Chandran Rutnam is a Sri Lankan film maker. He has lived in Los Angeles, California for 38 years and is now residing in Colombo, Sri Lanka. Rutnam has hosted numerous Hollywood films for their location shoots in Sri Lanka. He was the Line Producer/Prod ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website