අායුර්වේද සම්භාහනRSS

හරිත ආයුර්වේද පියස

124/1/1 වක්වැල්ල පාර, ,

Telephone076335200 / 0779048907
හොරිවිල පාරම්පරික ආයුර්වේද සත්කාර

06,හොරිවිල වෙදගෙදර, කලුතර හරස්පාර, ,

www.horiwilaayurvedic.com

Telephone+94 776 573652 / +94 776 578908
E-mail
ආයුර්වේද විලා 386

386, ගාලු පාර, වැල්ලබඩ, ,

Telephone0912 259 906
කණ්ඩලම හෝටලය සහ ස්පා

දඹුල්ල, ,

www.heritancehotels.com/kandalama/our-spa.html

Telephone+94 66 555 5000
Fax+94 66 555 5050
E-mail
සැන්ස්ටා හොටෙල්

576, කර්මාන්තපුරය, ,

Telephone+94 55 355 3535
ජී එස් ගැළරි

42, කාසල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 523 0231
E-mail
ඔමායා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

51/1/1, පරණ කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, ,

Telephone+94 71 615 1330
ලක්ෂරි ගෝල්ඩන් ස්පා

16ඒ, පැපිලියාන මාවත, ,

Telephone+94 71 186 6691
E-mail
ආස්ත්මා මධ්‍යස්ථානය

11ඒ, ද සේරම් පෙ‍ෙදස, ,

Telephone+94 11 427 2722 / +94 77 388 2032
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website