අායුර්වේද සම්භාහනRSS

Show map
කණ්ඩලම හෝටලය සහ ස්පා

දඹුල්ල, ,

www.heritancehotels.com/kandalama/our-spa.html

Telephone+94 66 555 5000
Fax+94 66 555 5050
E-mail
සැන්ස්ටා හොටෙල්

576, කර්මාන්තපුරය, ,

Telephone+94 55 355 3535
ජී එස් ගැළරි

42, කාසල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 523 0231
E-mail
ඔමායා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

51/1/1, පරණ කෝට්ටේ පාර, වැලිකඩ, ,

Telephone+94 71 615 1330
ලක්ෂරි ගෝල්ඩන් ස්පා

16ඒ, පැපිලියාන මාවත, ,

Telephone+94 71 186 6691
E-mail
ආස්ත්මා මධ්‍යස්ථානය

11ඒ, ද සේරම් පෙ‍ෙදස, ,

Telephone+94 11 427 2722 / +94 77 388 2032
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website