අලේපණRSS

සැඩ් හොල්ඩින්ස් (පුද්) සමාගම

205ඒ, ගාළු පාර, ,

www.saad-holdings.com

Telephone+94 11 271 0705 / +94 11 238 2524
E-mail
ලෝලැන් ඉනෝවේටිව් බියුටි සොලුෂන්

23 බී, පාගොඩ පාර, ,

Telephone+94 11 276 9990 / +94 11 281 8247
හමීඩියාස්

154, කෙලින් වීදිය, ,

Telephone+94 11 238 9816
ග්‍රීන් චැනල්

පෙන්ගුයින් සෙන්ටර්, 106/14, ප්‍රීන්ස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 243 4324
ෆැනිසි පැරඩයිස්

181, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 420 3074
බොටික් රොයල්

22, බිම් මහල, ,

Telephone+94 11 257 3154
බියුට් පාර්ක්

1-53, 1 වන මහල, ලිබර්ටි ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 237 0625
ඒ ඩී එස් කොස්මෙටික්ස්

106/10, පෙන්ගුයින් සෙන්ටර්, ප්‍රීන්ස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 1353
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website