සමාජ: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
බවර් අනුස්මරණ අරමුදල

අංක 5, ඉහල චැතැම් වීදිය, ,

www.baurs.com

REG No: : 17101 Type : L Name : බවර් අනුස්මරණ අරමුදල Address : අංක 5, ඉහල චැතැම් වීදිය, කොළඹ 01 Telephone/Fax : 011-2-320551, 011-2-422464 / fax : 011-2-448493

Telephone+94 11 232 0551/ +94 11 242 2464
Fax+94 11 244 8493
බා ඇසෝසේෂන් ඹෆ් ශ්‍රි ලංකා

අංක 153, මිහිදු මාවත, ,

www.basl.lk

Category:සමාජ
Telephone+94 12 244 7134 / +94 11 233 1697
Fax+94 11 244 8090
E-mail
බෙෘද්ධ ප්‍රකාශන සංගමය

අංක 61, 54 සංගරාජ මාවත, ,

www.bps.lk

Category:සමාජ
Telephone+94 81 223 7283
Fax+94 81 222 3679
E-mail
මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය තොරතුරු මධ්යස්ථානය (ඇඩික්ට්)

40/18, උද්‍යානය පාර, ,

www.adicsrilanka.org

REG No: : 15405 Type : L Name : මත්පැන් හා මත්ද්රව්ය තොරතුරු මධ්යස්ථානය (ඇඩික්ට්) Address : 40/18, උද්‍යානය පාර, කොළඹ 05 Telephone/Fax : 011-2-584416, 011-2-592515 / fax : 011-2-508484

Telephone+94 11 258 4416 / +94 11 259 2515
Fax+94 11 250 8484
මලායි - ජා මුස්ලිමිස්

Sri Lankan Malay People - "Ja Minissu"( Sri Lanka's Malays are largely descended from political exiles including chiefs and nobles, soldiers, convicts and freed slaves from the Indonesian archipelago and the Malayan peninsula who were brought over to the ...

මානව හිමිකමි කොමිෂම - ශ්‍රී ලංකාව

අංක 165 කෙයින්සෙයි පාර, ,

hrcsl.lk

The Human Rights Commission of Sri Lanka has issued set of General Election Recommendations on 15th August 2014, to the attention of the Commissioner of Elections, in view of the forthcoming Uva Provincial Council Elections – 2014. Also these General Elec ...

Category:සමාජ
Telephone+94 11 269 4925 / +94 11 268 5980
Fax+94 11 269 4924
E-mail
මුස්ලිමි  (Moors)

There have been Muslims in Sri Lanka for well over a thousand years. Trading dhows plied the waters between the Middle East and the island known to Arab sailors - like the legendary Sinbad - as Serendib even in pre-Islamic times. The first Muslim merchant ...

ඹගනයිසේෂන් ඹෆ් ප්‍රෝපෂනල්  ඇසෝසේෂන් ඹෆ් ශ්‍රී ලංකා

275/75, බෙෘද්ධාලෝක මාවත, ,

opasrilanka.org

Category:සමාජ
Telephone+94 11 258 0268 / +94 11 250 1721
Fax+94 11 255 9770
E-mail
යක්කාස් - (රාත්ෂ සහ නාග)

Yakkas - The Ancient Sri Lankans ( These Expert Horsemen Developed Hydrolic Civilization in the Country ) The original inhabitants of Lanka: Yakas & Nagas (Sri Lanka is said to have been inhabited by Yakkas (demon-worshippers) , Rakshasas and Nagas (s ...

රොඩි: ශ්‍රි ලංකා කුලහිනයෝ

Sri Lanka's Untouchables - Rodi (N o Sinhalese caste has aroused so much wonder and curiosity as the Rodi once the `untouchables' of Sri Lanka. Indeed there is something mysterious about this people who claim descent from Sinhalese royalty but who have fo ...

ලංකා යුදෙවිවන්

The Jews of old Ceylon (The Jews were a thriving community in this country till the beginning of World War II. We had a Justice of the Supreme Court in the colonial days who was a Jew, name of Schneider. Then came World War II and I lost sight and trace o ...

ලංකා ලින්ක් චැට්

www.lankalink.net/chat/

Advanced chat room with many features; create your profile with photos, private chat room, own guest book, mail box, friends list & many more.

ලා ෆේම් මධ්‍යස්ථානය

410/35, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

REG No: : 13510 Type : FL Name : ලා ෆේම් මධ්‍යස්ථානය Address : 410/35, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07. Contact Person : Mr. Francoise Jacob Telephone/Fax : 011-2-697306, 011-2-675670 / fax: 011-2-674285

Telephone+94 11 269 7306 / +94 11 267 5670
Fax+94 11 267 4285
වැද්දා,,\"දඹාන\"

"I was born in the forest. My ancestors come from here. We are the forest beings, and I want to live and die here. And even if I were reborn only as a fly or an ant, I would still be happy so long as I knew I would come back to live here in the forest." - ...

ශ්‍රි ලංකා වරලත් මුල්‍ය විශ්ලේෂකයන්ගේ සංගමය

,

www.cfasociety.org/srilanka/

CFA Society Sri Lanka currently has 86 members who hold the Chartered Financial Analyst designatio

Category:සමාජ
Telephone+94 77 774 4895
E-mail
ශ්‍රි ලංකා හදවත් සංගමය

අංක 06, විජේරාම මාවත, ,

www.slheart.org

Category:සමාජ
Telephone+94 11 269 9684
Fax+94 11 269 9684
E-mail
ශ්‍රි ලංකාවෙි කුල බෙිද

When the Portuguese began to trade extensively with South Asia, they quickly noticed a fundamental difference between South Asian societies and those of other world areas. In India and Sri Lanka, societies are broken up into a large number of groups who d ...

ශ්‍රි ලංකාවෙි නමි තැබිමෙි චාරිත්‍ර හා පෙලපත් නාම

Naming Conventions of Sri Lanka (The Tamil community has a completely unique and different method of nomenclature. They also, usually, use two names, the first representing their father's name and the second representing their own. Eg; Ponnambalam Ramanat ...

Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website