සමාජRSS

ශ්‍රි ලංකා හදවත් සංගමය

අංක 06, විජේරාම මාවත, ,

www.slheart.org

Telephone+94 11 269 9684
Fax+94 11 269 9684
E-mail
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංවර්ධන සේවා සමුපාකාර සමිති සංගමය  (WOMEN'S COOP)

145/80, සිවලිපුර , බොරැල්ල, ,

www.slwb.org

Telephone+94 11 268 1355
Fax+94 11 268 1355
E-mail
ජාතික තොරතුරැ ත්ක්ෂන සමිමෙිලණය

අංක 275/75, ස්ටැන්ලි විජේවර්ධන මාවත, ,

www.nitc.lk

Telephone+94 11 471 3290 / +94 11 471 3336 / +94 11 259 2762
Fax+94 11 250 8009
E-mail
ද කොලෙජ් ඹෆ් රේඩියෝලොගිස්ටි

විජේරාම හවුස්, 6,විජේරාම පාර, ,

www.radiologist.lk

Telephone+94 11 269 8142
E-mail
ඹගනයිසේෂන් ඹෆ් ප්‍රෝපෂනල්  ඇසෝසේෂන් ඹෆ් ශ්‍රී ලංකා

275/75, බෙෘද්ධාලෝක මාවත, ,

opasrilanka.org

Telephone+94 11 258 0268 / +94 11 250 1721
Fax+94 11 255 9770
E-mail
ඇසෝසේෂන් ඹෆ් එකව්න්ටින් ටෙක්නිෂියන්ස් ඹෆ් ශ්‍රී ලංකා

අංක540, තිබිරිගස්යාය පාර, ,

www.aatsl.lk

Telephone+94 11 255 9669 / +94 11 259 5857 / +94 11 250 0450
Fax+94 11 255 9299
E-mail
ස්ටාර්ටි ඇන්ඩි ඉන්පවර් යුවර් බිස්නස්  (SIYB)

21/22 A, පොල්හේන්ගොඩ ගාඩින්ස්,පොල්හේන පාර, ,

siybsrilanka.org

The ‘Start and Improve Your Business (SIYB)’ Program of the International Labour Organization is a system of inter-related practical management-skills training package for small-scale enterprise owners and managers. It encompasses a range of cost-effectiv ...

Telephone+94 11 282 7693
Fax+94 11 281 0896
E-mail
ශ්‍රී ලංකා අාර්තවභාවය පිළිබද සංගමය

120,ෙමාඩිල් ෆාමි පාර, ,

www.menosocsl.org

Founded in Sri Lanka in the year 2000, the Menopause Society of Sri Lanka has drawn interest not only among the medical professionals but the general public as well, who constitute a sizeable section of its membership. The MSSL not only strives to educate ...

Telephone+94 11 268 9036
E-mail
පාප්තුමාගේ දුතමෙහෙවර පිළිබද සංවිධානය

No. 3 , Kynsey Terrace, ,

www.lawandsocietytrust.org

The Law & Society Trust (LST) is a not for profit organization engaged in human rights documentation, legal research and advocacy based in Colombo, Sri Lanka. Our aim is to use rights based strategies in research, documentation and advocacy in order to ...

Telephone+94 11 268 4845 / +94 11 269 1228
Fax+94 11 268 6843
E-mail
ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසේෂන්ස් (SLMA)

විජේරාම හවුස්, අංක 7, ,

slma.lk

he Sri Lanka Medical Association (SLMA) is the national professional medical association in Sri Lanka, which brings together medical practitioners of all grades and all branches of medicine. The SLMA is in fact the oldest professional medical associati ...

Telephone+94 11 269 3324
Fax+94 11 269 8802
E-mail
ද සිලෝන් බර්ඩි ක්ලබි

,

www.ceylonbirdclub.org

Origin The Ceylon Bird Club was founded in 1943 with seven members, including G. M. Henry and W.W.A. Phillips, two of Sri Lanka’s foremost ornitholo­gists. Ini­tially, its purpose was to share and record members’ observations.

E-mail
ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය (CBS)

293, ගාලු පාර, ,

bsceylon.org

The Ceylon Bible Society (CBS), one of the oldest existing societies in Sri Lanka according to the records available at the Department of Archives, was inaugurated on 1st August 1812. . It has functioned as a resource centre for Bible distribution from th ...

Telephone+9411 257 5180 /+94 11 257 4534 /+94 11 256 5583
Fax+94 11 257 4534
E-mail
ස්වාභාවික ආරක්ෂණ සංගමය  (NCS)

අංක. 41, දේවාල පාර, කළුවාමෝදර, ,

www.naturevolunteers.com

The "Nature Conservation Society (NCS)" - Sri Lanka was established in August 2005 and officially registered by the Central Environmental Authority (CEA) as a non-profit environmental organisation in Sri Lanka in February 2006.

Telephone+94 34 330 5100
Fax+94 34 227 3383
E-mail
බා ඇසෝසේෂන් ඹෆ් ශ්‍රි ලංකා

අංක 153, මිහිදු මාවත, ,

www.basl.lk

Telephone+94 12 244 7134 / +94 11 233 1697
Fax+94 11 244 8090
E-mail
කොළඹ ඩොක්යාඩි පි එල් සි

තැ.පෙ. 906, ,

www.cdl.lk

Telephone+94 11 242 9000
Fax+94 11 244 6441 / +94 11 232 9479
E-mail
මානව හිමිකමි කොමිෂම - ශ්‍රී ලංකාව

අංක 165 කෙයින්සෙයි පාර, ,

hrcsl.lk

The Human Rights Commission of Sri Lanka has issued set of General Election Recommendations on 15th August 2014, to the attention of the Commissioner of Elections, in view of the forthcoming Uva Provincial Council Elections – 2014. Also these General Elec ...

Telephone+94 11 269 4925 / +94 11 268 5980
Fax+94 11 269 4924
E-mail
බෙෘද්ධ ප්‍රකාශන සංගමය

අංක 61, 54 සංගරාජ මාවත, ,

www.bps.lk

Telephone+94 81 223 7283
Fax+94 81 222 3679
E-mail
සොයිල් සයන්ස් සොසයිටි ඹෆ් ශ්‍රී ලංකාව

,

www.ssssl.org

The Soil Science Society of Sri Lanka has provided a professional forum for strengthening the capacity of Soil Scientists in Sri Lanka nearly for four decades.

පාප් වහන්සේගේ ධර්මදුත සංගමය

,

www.pontificalmissionlk.org

The Pontifical Mission Societies is an invitation to the baptized Christian throughout the world to share in the command of Jesus Christ when He said, "Go out to the whole world and make disciples". The most convincing way in which this command was carri ...

Telephone+94 011 268 5673
Fax+94 011 268 5673
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29228 listings, 920 categories and 102 owners in our website