ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයRSS

සීගිරිය

සීගිරිය, ,

සීගිරිය ශ්‍රී ලංකාවේ අඩතැන්නේ පිහිටා ඇති ශේෂ කන්දකි. මෙහි පිහිටුම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කිඹිස්ස ග්‍රාමය ආශ්‍රිතව වේ. භූ විද්‍යාත්මක ලක්‍ෂණ සීගිරිය, දිගුකල් ඛාදනයට ලක්වූ ගිණිකන්දකින් පිටවී (සිසිල් වුණු ආග්නේය ප ...

බුලන්කුලමේ වලව්ව

,

This ancient house by the Bulankulame Wewa is believed to be the oldest house in Sri Lanka dating back almost 400 years. The first monsoon showers had started. The dried, cracked bed of the Bulankulame Wewa was filling with browned muddy rain water. I ...

මුරගල

0 reviews
මුරගල

, , 50000

This is the finest of it's kind in Sri lanka dated from 8th century AD and one of the climax of Sinhalease art works. He is the god of water,The God of protection and with a vase of plenty which is a symbol of prosperity and carrying a flower stalk w ...

කුටිටන් පොකුණ

, , , 50000

The Twin Ponds. These 3rd Century monks' bathing pools are archaeologically perfect. The water that feeds the ponds flows first into a filtering basin made of rock; It runs through a beautiful makara mouth and a lion's head into the smaller tank. A su ...

සදකඩ පහන

සදකඩ පහන, , , , 50000

The elaborate moonstone at its base is in itself a distinctive element of ancient sculpture in the island. These semi-circular slabs of granite or gneiss acquired increasingly complex bands of decorations over the years. They range from the near abstract ...

අභයගිරි විහාරය

අභයගිරි, , , , 50000

This was the home of mainly the Dhammaruchi sect, although it was open to many other sects including Mahayanism. There is little literary evidence as the rival monks of the Maha Vihara were the compilers of the chronicle. How ever, this 500-acre monastery ...

රුවන්වැලිසෑය

, , , 50000

Every monastery has a dagoba. Ruwanweliseya is the dagoba of Maha Vihara. It was built by a Sinhalese hero king Dutugemunu in the 2nd century B.C. The architect ingeniously combined the Buddhist philosophy in the architectural conception. He conceived thi ...

රිටිගල

,

Ritigala is an ancient Buddhist monastery and mountain in Sri Lanka. The ruins and rock inscriptions of the monastery date back to 1st century BCE. It is located 43 km away from the ancient monastic city of Anuradhapura At 766 m above sea level, and 60 ...

පොලොන්නරුවෙි ගල් විහාරය

ගල්විහාරය, ,

Polonnaruwa Gal Viharaya ( Uththararamaya) is one of the main attraction in Polonnaruwa. The name Uththararama means the temple by the north side. This was done by king Parakamabahu (year 1153 -1186) in Polonnaruwa Kingdom time. This has two seating Bu ...

ලංකාතිලක විහාරය නුවර

පිලිමතලාව, ,

The Lankatilaka temple history runs back to the Gampola Kingdom era. King Buwanekabahu IV has built this temple in 1344 AD. The King's Chief Ministers Senalankadhikara was entrusted to carryout the construction work of this temple. The South Indian archit ...

ලංකාතිලක විහාරය

,

Lankathila Viharaya is a Gedige type large image house build by king Parakramabahu the Great ( 1153- 1186 AD). The specialty in this structure is the two pylons at the entrance and the giant Buddha statue in side. This statue is 42 feet in height and buil ...

ගිරිහඩු සෑය

,

Girihadu seya is considered as the first Dageba in Sri Lanka, done by Thapassue Balluka Merchants. This is located in Thiriyaya close to Trincomalee Pulmoddi road. Load Buddha spent 7 weeks ( sath Sathiya) after his enlightenment ( This is around 528 B ...

ගඩලාදෙනිය විහාරය

පිළිමතලාව, ,

Gadaladeniya temple basking on the city of kandy, is a well known tourist destination in Sri lanka. Usually it is visited by devotees, pilgrims, History enthusiasts and nature lovers. The temple of Gadaladeniya plays a key role in Sri lankan tourism. In o ...

බුද්දන්ගල ආශ්‍රමය

බුද්දන්ගල, ,

This Sri Lanka's oldest monastery (Buddangala) is situated in a mountain over 500 feet high. The Dagoba has been enshrined with the relics of Buddha and his two leading monks Seriyuth and Mugalan's remains. King Saddatissa (brother of Great king Dutugemun ...

බුදුරැවගල පන්සල

,

Buduruwagala is an ancient buddhist temple in Sri Lanka. The complex consists of seven statues and belongs to the Mahayana school of thought. The statues date back to the 10th century. The gigantic Buddha statue still bears traces of its original stuccoed ...

බන්ඩාගිරිය පන්සල

බන්ඩාගිරිය, ,

Bandagiriya, a village located at the very far end of the Hambantota district is known well because of the ancient temple there. The rock on which the ancient stupas and other ruins are found today is considered the highest peak in the Hambantota district ...

කළුතර පන්සල කළුතර බෝධිය

කථතර බෝධිය, ගාලු පාර, ,

Kalutara is historically important due to the fact that it was one of the 32 places indicated by Arahant Mahinda Thera to the king Devananpiya Tissa in the 2nd century B.C. as a place where one of the thirty two saplings of the sacred Sri Maha Bodhi tree ...

කැළණිය පන්සල

කැළණිය විහාරය, ,

www.kelaniyatemple.org

The Kelaniya Raja Maha Vihara or Kelaniya Temple is a Buddhist temple in Kelaniya, Sri Lanka, seven miles from Colombo. The Chief Incumbent (Chief Priest) is Venerable Professor Kollupitiye Mahinda Sangharakkhitha Thera. Buddhists believe the temple to ...

ගාල්ල කොටුව

65 ඒ. ලයිටි හවුස් පාර, කොටුව, ,

gallefortguide.com

Basking on the southern coast of Sri Lanka in the bay of Galle, the Fort was first built by the Portuguese in 1588 before being extensively fortified by the Dutch in the mid 1600s. Recognized by UNESCO for its cultural heritage value, the Fort was declare ...

Telephone+94 91 223 2568/9
තිස්ස වැව

,

Tissa Wewa is an artificial lake located in Sri Lanka. The lake is thought to have been created in the second or third century BC,[2] most probably by King Yatala Tissa, the founder of the Ruhuna Kingdom[3] or by his uncle King Devanampiyatissa, ruler ...

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website