සමාගම්RSS

ශ්‍රී ලංකා වෛද්ය සංගමය

06, විජේරාම මාවත, , , 00700

www.slmaonline.info/index.php

Telephone+94(0)-2693324
Fax+94(0)-2698802
E-mail
ලංකා ඇකඩමික් නෙට්වර්ක්

E-mail
ඩයස්පෝරාලන්කා

www.diasporalanka.org/index.html

TelephoneAustralia: +61 403 694 132 / Sri Lanka: +94 771 023 981
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ෆවුන්ඩේෂන්

www.srilankafoundation.org

Telephone(213) 483 0126
Fax(213) 413 1233
E-mail
ලංකා මෘදුකාංග පදනම

කොළඹ විශ්වවිද්යාලයේ පරිගණක අධ්යයන ආයතනය, 35, රීඩ් මාවත, ,

www.opensource.lk

Telephone(+94) 11 2591785
ශ්‍රී ලංකා - කැනඩා ශිෂ්යත්ව පදනම

www.slcsf.org/index.htm

Telephone(604) 507 3272
E-mail
සුරංගනී ස්වේච්ඡා සේවා (එස් වී එස්)

198/15, නාවල පාර, , , 10100

www.surangani.org/en/

Tokyo Office සුරංගනී ස්වේච්ඡා සේවා (එස් වී එස්) 2577 Ho-16-107 Honmachida, Machida-shi, Tokyo 194-0032, JAPAN Tel/Fax +81-42-792-1972 E-mail [email protected](Shigeko Baba)

Telephone+94-11-4939582
Fax+94-11-2826829
E-mail
එක්සත් ශ්‍රී ලංකා සංගමය

usla.org.nz

E-mail
කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතික සංගමය

300, බොරෝ ඩ්රයිව් ටොරොන්ටෝ, ,

webhome.idirect.com/~sluna/index1.htm

E-mail
මොඩල් රේල්රෝඩ් ක්ලබ් ඔබ් ශ්‍රී ලංකා

211/16, දෙහිවල පාර, , , 10290

www.infolanka.com/modelrail/

Telephone94-71-4947600
E-mail
ද රේඩියෝ සොසයිටි ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා

907,

www.rssl.lk

Telephone+94-(0)11-261 4098
E-mail
කළම්බු රවුන්ඩ් ටේබල්

, , 00100

www.crt1.org

Telephone+94-77-3243204
E-mail
කලම්බු මිලේනියම් සිංහ සමාජය

306 ඒ-1, ,

www.angelfire.com/ak4/lionscolombo/

E-mail
ශ්‍රී ලංකා කැනඩා එඩ්මන්ටන් මිත්රත්ව සංගමය

2913, 66 වෙනි වීදිය, සීඩර්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් පාර්ක් එඩ්මන්ටන්, ,

www.slcfa.org/site.html

Telephone1-780-414-0206
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website