ජාත්‍යන්තර පාසල්: All Listings RSS

Filter listings...
ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල

4/97, තලකොටුව ගාර්ඩන්, ,

www.ais.lk

Telephone+ 94 11 251 3181
E-mail

ගම්පහ, , 200

Visaka Vidyalaya 62/1, Visaka Road, Gampaha 033 222 2635

Telephone+94 33 222 2635

7/678, පේරාදෙණිය පාර, , , 10100

Vision International School 7/678, Peradeniya Road, Mahanuwara 081 238 9910

Telephone+94 81 238 9910

ගම්පහ, , 200

Ward International School 15, Vidyalaya Road, Gampaha. 033 222 2017

Telephone+94 33 222 2017

කුරුණෑගල, , 10100

Wayamba Inter National School 28, Thabrew Mawatha, Negambo Road, Kurunegala 037 222 2141

Telephone+94 37 222 2141

232, බෞද්ධාලෝක මාවතෙ, , , 200

Wycherly International School 232, Bauddaloka Mawatha, Colombo 07. 258 8743

Telephone+94 11 258 8743

කෝට්ටේ, , 200

The British School in Colombo P.O.Box.72, Kotte. 287 3566

Telephone+94 11 287 3566

බත්තරමුල්ල, , 200

The Overseas School of ColomboPelawatta, P.O.Box.9, BattaramullaTel.: 278 4920 / 2 Fax: 278 4999

Telephone+94 11 278 4920 / 2
Fax+94 11 278 4999

140", ගාලු පාර, , , 500

The Viable Resources 140, Galle Road, Mount Lavinia. 273 3590

Telephone+94 11 273 3590

229, කොළම,-රත්නපුරය,-වැල්ලවාය,මඩකලපුව අධිවේගි මාර්ගය, , , 200

Louvre Institute 229, High level Road, Nugegoda.

Telephone+94 11 285 2694

නුගේගොඩ, , 200

Lyceum International School 3/1, Raymond Road, Nugegoda 282 9745

Telephone+94 11 282 9745

නුවරඑළිය, , 500

Republican International School 14, Bakers Farm, Mahagastota, Nuwara Eliya 052 223 4334

Telephone+94 52 223 4334

බදුල්ල, , 500

Richland International school 3/1, Copiwatta Road, Badulla 055 222 2717

Telephone+94 55 222 2717

කථබෝවිල, , 200

Rose Education Academy 10, Ratnavali Road, Kalubowila 282 6622

Telephone282 6622

නුගේගොඩ, , 200

Rotary International School 15/3, Samudradevi Mw, Nugegoda 282 0095

Telephone+94 11 282 0095

පේරාදෙණිය පාර, , , 200

Royal Brideten International School 183, Peradeniya Road, Kandy 081 447 0253

Telephone+94 81 447 0253

කුරුණැගල, , 10100

Royal Educational Services (Pvt) Ltd. 3, Thanayama Road, Kurunegala. 037 223 2079

Telephone+94 37 223 2079

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website